Drukuj

OGŁOSZENIE

 z dnia 14.09.2018 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

 do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia „ Prowadzenie Klubu Seniora”

w związku z realizacją projektu „Klub Seniora”

realizowanego w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” , Typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej z Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 I. Nazwa i adres zamawiającego:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

 18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5,

 tel. 86 278-26-31, fax. 86 278 20 58,

www: gops.gminakolno.pl

  

II. Do złożenia oferty cenowej może przystąpić podmiot, który:

 

  1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy lub przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania– min. 3 lata doświadczenia w prowadzeniu kursów/szkoleń zawodowych.
  2. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

III. Oferta powinna zawierać:

 

  1. dokument potwierdzający status prawny podmiotu (ksero NIP, REGON),
  2. potwierdzenie statusu podatnika podatku od towarów i usług (dotyczy płatników VAT),
  3. dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń z tematyki objętej niniejszym zapytaniem (minimum 2 kursy/szkolenia z ostatnich 3 lat),
  4. ramowy program szkolenia,
  5. proponowaną stawkę brutto za przeprowadzenie szkolenia (załącznik nr 1).

 

IV. Zakres zadań do realizacji: 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie szkolenia z zakresu prowadzenia Klubów Seniora. 

W kursie uczestniczyć będzie 12 osób, które odbędą 20 godzinne szkolenie. Zajęcia odbywać się będą w cyklach średnio 7-godzinnych. Szkolenie trwać będzie 3 dni.

Zakres szkolenia: aspekty administracyjne i prawne w zakresie funkcjonowania klubu seniora, zadania i sposób ich realizacji, praktyka działania, dobre praktyki, współpraca.

 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:

- zapewnienie sali szkoleniowej  ( na terenie miasta Kolno) oraz usługi cateringowej i obiadów podczas trwania szkolenia dla uczestników projektu ( 40 % wartości szkolenia)

- zapewnienie uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych ( 15 % wartości szkolenia)

- wydanie zaświadczeń potwierdzających pozytywne ukończenie szkolenia przez uczestnika oznaczonych logotypami zgodnymi z wytycznymi EFS

 

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji z przebiegu szkolenia tj. dziennika szkolenia zawierającego listę obecności, listę osób potwierdzających odebranie materiałów szkoleniowych, listę osób potwierdzających odebrnaie usługi cateringowej w każdym dniu szkolenia, wymiar godzin i tematy zajęć, rejestru wydanych zaświadczeń – przekazania kserokopii dokumentacji potwierdzonej na zgodność z oryginałem po zakończeniu szkolenia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli efektywności i prawidłowości szkolenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i na warunkach określonych w umowie.

 

Zamawiający dopuszcza powierzenie szkoleń osobom trzecim.

 

Terminy wykonania zamówienia: do końca miesiąca września 2018 r. w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą.

 

V. Kryterium wyboru oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto za całość zamówienia.

 

VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Prowadzenie Klubów Seniora” osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od dnia 14.09.2018 r. do dnia 20.09.2018 r. do godz. 15.00.

 

VII. Inne informacje.

 

Informacja o wynikach ofert cenowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (www.gops.gminakolno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka w dniu 20.09.2018 r.

 

Osoba do kontaktu:

Kubiak Michał – Asystent merytoryczny

Nr tel. 699 671 167

  

VIII. Informacja o zakazie powiązań osobowych lub kapitałowych

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  

IX. Postanowienia końcowe

 

1) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

3) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej

 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

 

6) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego

 

 

Załączniki do pobrania:

 

1. Oferta