OGŁOSZENIE

 z dnia 14.09.2018 r.

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

 do składania ofert cenowych na usługi cateringowe 

 w związku z realizacją projektu „Klub Seniora”

 realizowanego w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” , Typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej z Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

   

I. Nazwa i adres zamawiającego:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

 18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5,

 tel. 86 278-26-31, fax. 86 278 20 58,

 www: gops.gminakolno.pl

 

 II. Do złożenia oferty cenowej może przystąpić podmiot, który:

 

  1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy lub przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  3. posiada doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

  

III. Wymagania dodatkowe:

 

  1. zapewnienie  dowozu przedmiotu zamówienia (usługi cateringowe - serwis kawowy) na wskazane miejsce realizacji projektu przez Zamawiającego (teren Gminy Kolno – woj. podlaskie).

  

IV. Oferta powinna zawierać: 

 

  1. ksero NIP, REGON, 
  2. dokumenty formalno-prawne tj. wpis do ewidencji działalności gospodarczej (nie starszy niż 6 miesięcy przed złożeniem oferty) jeśli dotyczy,
  3. potwierdzenie statusu podatnika podatku od towarów i usług (dotyczy płatników VAT),
  4. cena brutto za całość zamówienia – wypełniony załącznik nr 1

  

V. Zakres zadań do realizacji:

 Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi cateringowej w związku z realizacją projektu „Klub Seniora” w związku z realizacją projektu „Klub Seniora” realizowanego w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” , Typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w społeczności lokalnej z Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - Wsparcie udzielane z Europejskiego Fundusz Społecznego

1. Zapewnienie usługi cateringowej- serwis kawowy wraz z dowozem na miejsce funkcjonowania 3 Klubów Seniora z terenu gminy Kolno tj.  Janowo, Wykowo, Zaskrodzie ( średnio 10 osób na klub /spotkanie) 

 

a)    dla 30 osób 3 razy w tygodniu w ciągu 6 miesięcy

 

Razem: 2160 zestawów

2. Szczegółowe wymagania do przedmiotu zamówienia- usługa cateringowa i obiady:

 

a)  Zapewnienie usługi cateringowej - serwisu kawowego minimum:

 

- kawa czarna w filiżankach – 250ml na osobę;

 

- herbata czarna tradycyjna w filiżankach – 250ml na osobę;

 

- woda mineralna gazowana, niegazowana i sok – 250ml na osobę;

 

- ciastka – min. 50 gram na osobę;

 

- cukier, śmietanka do kawy, cytryna do herbaty dla wszystkich uczestników.

 

c) Wykonawca zapewni talerze, szklanki, sztućce, serwetki, sprzęt oraz obsługę. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

3. Terminy wykonania zamówienia: październik 2018 – marzec 2019 r. w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą, zgodnie z harmonogramem szkoleń.

 

4. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna.

 

VI. Kryterium wyboru oferty:

 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto za całość zamówienia.

  

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługa cateringowa – Kluby Seniora” osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od dnia 14.09.2018 r. do dnia 20.09.2018 r. do godz. 12.00.

  

VIII. Inne informacje.

 

Informacja o wynikach ofert cenowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (www.gops.gminakolno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka w dniu 20.09.2018 r.

 

Osoba do kontaktu:

Kubiak Michał – Asystent merytoryczny

Nr tel. 699 671 167

 

IX. Informacja o zakazie powiązań osobowych lub kapitałowych

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

X. Postanowienia końcowe

 

1) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

3) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej

 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

 

6) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

 

 

Załączniki do pobrania:

 

1. Oferta