OGŁOSZENIE

z dnia 2 lipca 2019 r.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia – Pracownik budowlany

w związku z realizacją projektu „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno”

w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5,

tel. 86 278-26-31, fax. 86 278 20 58,

www: gops.gminakolno.pl

 

II. Do składania ofert może przystąpić osoba (lub podmiot), która:

a/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy, przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b/ posiada odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia ww. szkolenia,

c/ dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

III. Wymagania dodatkowe:

a/ doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych zajęć grupowych (min. 2 kursy/szkolenia z ostatnich 5 lat),

b/ posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, kultura osobista, dyskrecja, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, dyspozycyjność.

 

IV. Oferta powinna zawierać :

- ksero NIP, REGON

- dokumenty formalno-prawne tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- potwierdzenie statusu podatnika podatku od towarów i usług (dotyczy płatników VAT ),

- lista osób prowadzących zajęcia wraz z ich kwalifikacjami i referencjami,

- proponowaną cenę brutto za całość zamówienia (załącznik nr 1),

- oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2),

- potwierdzone kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,

- ramowy program szkolenia.

 

V. Zakres zadań do realizacji:

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie szkolenia Pracownik budowlany dla maksymalnie 5 osób składającego się z następujących modułów:

1)    Kurs z zakresu obsługi koparko-ładowarki – 134 godziny szkolenia (w tym egzamin)

2)    Kurs ogólnobudowlany – 100 godzin szkolenia (w tym egzamin)

 

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

-         zapewnienie i pokrycie kosztów badań lekarskich dla uczestników szkolenia,

-         zapewnienie i pokrycie kosztów transportu uczestników szkolenia (zamieszkujących w gminie Kolno) do miejsca odbywania szkolenia (teren gminy Kolno),

-         zapewnienie egzaminatorów zewnętrznych do przeprowadzenia egzaminu dającego kwalifikacje zawodowe uczestników.

 

Szkolenie będzie trwać 34 dni szkoleniowe o łącznej ilości 234 godzin.

Miejsce zajęć praktycznych (na terenie Gminy Kolno) zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kursu ogólnobudowlanego oraz odzieży roboczej dla uczestników.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości osób zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.

 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:

- wydanie zaświadczeń potwierdzających pozytywne ukończenie szkolenia przez uczestnika oznaczonych logotypami zgodnymi z wytycznymi EFS

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji z przebiegu szkolenia tj. dziennika szkolenia zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć, rejestru wydanych zaświadczeń – przekazania kserokopii dokumentacji potwierdzonej na zgodność z oryginałem po zakończeniu szkolenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli efektywności i prawidłowości szkolenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i na warunkach określonych w umowie.

Zamawiający dopuszcza powierzenie szkoleń osobom trzecim.

 

Terminy wykonania zamówienia: lipiec 2019 r. – wrzesień 2019 r. w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą.

 

VI. Kryterium wyboru oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto za całość zamówienia.

 

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Szkolenie – pracownik budowlany” osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od dnia 02.07.2019 r. do dnia 12.07.2019 r. do godz. 12.00

 

VIII. Inne informacje

Informacja o wynikach ofert cenowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (www.gops.gminakolno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka w dniu 12.07.2019 r.

Osoba do kontaktu:

Milena Edyta Socik

Nr tel. 86 223 84 00

 

IX. Informacja o zakazie powiązań osobowych lub kapitałowych

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

X. Postanowienia końcowe

1) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

3) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

6) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego

 

Kolno, dnia 02.07.2019 r.

Zatwierdził :

 

Dyrektor GOPS

Krystyna Kajko

 

 Pliki do pobrania:

 Załacznik nr 1

 Załacznik nr 2