OGŁOSZENIE

z dnia 14 maja 2019 r.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkolenia – Kurs kucharski

w związku z realizacją projektu „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno”

w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5,

tel. 86 278-26-31, fax. 86 278 20 58,

www: gops.gminakolno.pl

 

II. Do składania ofert może przystąpić osoba (lub podmiot), która:

a/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy, przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b/ posiada odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia ww. kursu,

c/ dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

III. Wymagania dodatkowe:

a/ doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych zajęć grupowych (min. 2 kursy/szkolenia z ostatnich 5 lat),

b/ posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, kultura osobista, dyskrecja, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, dyspozycyjność.

 

IV. Oferta powinna zawierać :

- ksero NIP, REGON

- dokumenty formalno-prawne tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- potwierdzenie statusu podatnika podatku od towarów i usług (dotyczy płatników VAT ),

- lista osób prowadzących zajęcia wraz z ich kwalifikacjami i referencjami,

- proponowaną cenę brutto za całość zamówienia (załącznik nr 1),

- oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2),

- potwierdzone kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,

- ramowy program kursu.

 

V. Zakres zadań do realizacji:

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie szkolenia Kurs kucharski dla maksymalnie 5 osób o następującej tematyce:

1)       racjonalne żywienie,

2)       składniki odżywcze w produktach,

3)       wpływ obróbki wstępnej i cieplnej na wartość odżywczą potraw,

4)       potrawy z różnych surowców,

5)       wybrane potrawy dietetyczne,

6)       potrawy charakterystyczne dla kuchni regionalnych,

7)       sposoby podawania potraw,

8)       zasady bhp i przeciw pożarowe na stanowisku pracy,

9)       organizacja stanowiska pracy.

Fakt nabycia kompetencji weryfikowany będzie w ramach następujących etapów:

a)       ETAP I — Zakres

b)       ETAP II — Wzorzec

c)       ETAP III — Ocena

d)       ETAP IV — Porównanie

Wykonawca zobowiązuje się do:

-         zapewnienia miejsca na potrzeby realizacji szkolenia wraz z niezbędnym zapleczem technicznym,

-         zapewnienia egzaminatorów oraz miejsca do egzaminów oraz przeprowadzenia seminarium egzaminacyjnego,

-         zapewnienia materiałów szkoleniowych takich jak np. wydruki skryptów, notatniki, długopisy, jak również zakupu produktów i materiałów do praktycznej nauki zawodu w tym produktów żywnościowych.

 

Catering i obiady oraz dowóz uczestników na zajęcia i egzamin zapewnia Zamawiający.

Zajęcia prowadzone będą w cyklach 7 godzinnych. Szkolenie trwać będzie 15 dni szkoleniowych (15 dni po 7 godz. - łącznie 105 godzin) oraz jeden dodatkowy dzień przeznaczony na egzamin (7 godzin).

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości osób zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.

 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:

- wydanie zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz ukończenie egzaminu zawodowego przez uczestnika oznaczonych logotypami zgodnymi z wytycznymi EFS.

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji z przebiegu szkolenia tj. dziennika szkolenia zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć, rejestru wydanych zaświadczeń – przekazania kserokopii dokumentacji potwierdzonej na zgodność z oryginałem po zakończeniu szkolenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli efektywności i prawidłowości szkolenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i na warunkach określonych w umowie.

Zamawiający dopuszcza powierzenie szkoleń osobom trzecim.

 

Terminy wykonania zamówienia: czerwiec 2019 r. – sierpień 2019 r. w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą.

 

VI. Kryterium wyboru oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto za całość zamówienia.

 

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kurs kucharski” osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od dnia 14.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r. do godz. 12.00

 

VIII. Inne informacje

Informacja o wynikach ofert cenowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (www.gops.gminakolno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka w dniu 24.05.2019 r.

Osoba do kontaktu:

Milena Edyta Socik

Nr tel. 86 223 84 00

 

IX. Informacja o zakazie powiązań osobowych lub kapitałowych

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

X. Postanowienia końcowe

1) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

3) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

6) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego

 

Kolno, dnia 14.05.2019 r.

Zatwierdził :

 

Dyrektor GOPS

Krystyna Kajko

 Pliki do pobrania:

 Załacznik nr 1

 Załacznik nr 2