O G Ł O S Z E N I E

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

do składania ofert cenowych na przeprowadzenie „Warsztatów aktywizacyjnych”

w związku z realizacją projektu „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno”

w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5, tel. 86 278-26-31, fax. 86 278 20 58,

www: gops.gminakolno.pl

II. Do składania ofert może przystąpić osoba (lub podmiot), która:

a/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy, przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b/ posiada odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia ww. warsztatów,

c/ dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

III. Wymagania dodatkowe:

a/ doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych zajęć grupowych (min. 2 kursy/szkolenia z ostatnich 3 lat),

b/ posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, kultura osobista, dyskrecja, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, dyspozycyjność.

IV. Oferta powinna zawierać: 

a/ osoby fizyczne:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny, posiadane referencje,

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje (dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły),

- dokument rejestrowy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych,

- oświadczenie pisemne: o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo, kandydat na stanowisko korzysta z pełni praw publicznych oraz że posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

- oświadczenie o następującej treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) moich danych osobowych w celu złożenia oferty cenowej w GOPS w Kolnie.

b/ podmioty:

- ksero NIP, REGON

- dokumenty formalno-prawne tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- potwierdzenie statusu podatnika podatku od towarów i usług (dotyczy płatników VAT ),

- lista osób prowadzących zajęcia wraz z ich kwalifikacjami i referencjami.

c/ dokumenty wspólne dla podmiotów i osób fizycznych:

- proponowaną stawkę brutto za 1 godzinę za przeprowadzenie warsztatów (załącznik nr 1),

- oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2),

- potwierdzone kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,

- ramowy program warsztatów.

V. Zakres zadań do realizacji:

Do obowiązków osoby prowadzącej „Warsztaty aktywizacyjne” należeć będzie doskonalenie podstawowych umiejętności niezbędnych do podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową, dla 15 uczestników projektu.

Warsztaty powinny składać się z następujących modułów:

a)       Warsztaty rozwoju osobistego (14 godzin– 2 dni)

b)       Warsztaty z autoprezentacji (14 godzin – 2 dni)

c)       Warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych (30 godzin – 4 dni).

Łącznie 58 godzin lekcyjnych - 8 dni.

Do obowiązków prowadzącego należeć będzie również zapewnienie materiałów szkoleniowych np. podręczniki, wydruki skryptów, notatniki, długopisy, teczki itp. niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów.

Miejsce przeprowadzenia warsztatów zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Termin realizacji: maj 2019 r. – sierpień 2019 r.

VI. Kryterium wyboru oferty:

- cena brutto za całość zamówienia

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa na Warsztaty aktywizacyjne” osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od dnia 30.04.2019 r. do dnia 10.05.2019 r. do godz. 12.00.

Informacja o wynikach ofert cenowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (www.gops.gminakolno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka w dniu 10.05.2019 r.

VIII. Informacja o zakazie powiązań osobowych lub kapitałowych

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IX. Postanowienia końcowe

1) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

3) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

6) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

 

Osoba do kontaktu:

Milena Edyta Socik

Nr tel. 86 223 84 00

 

Kolno, dnia 30.04.2019 r.

Zatwierdził:

 

Dyrektor GOPS

Krystyna Kajko

 Pliki do pobrania:

 Załacznik nr 1

 Załacznik nr 2