Ogłoszenie

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację instrumentu aktywizacji zawodowej – grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny,  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 

W ramach usługi przewidziano:

1. doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika projektu - 15 osób, zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników (średnio 1 h na osobę),

2. grupowe warsztaty z kreowania postaw przedsiębiorczych tj. z zakresu aktywnego poszukiwania pracy obejmujące 8 godzin zajęć dla jednej grupy liczącej 15 uczestników projektu.

 

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno

NIP: 2910065345

Regon: 450160494

Tel.: 862782631

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

A. Warunki podstawowe :

  1. Wdrożeniem instrumentów aktywizacji zawodowej zajmują się podmioty wyspecjalizowane w obszarze aktywizacji zawodowej – min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu doradztwa zawodowego.
  2. Usługa doradztwa zawodowego świadczona będzie wyłącznie przez osoby posiadające minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w danym obszarze merytorycznym oraz dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub ubóstwem i jako doradca zawodowy.

Do spełnienia warunków Wykonawca składa oświadczenie zawarte w formularzu oferty.

 

B. Kryterium oceny:

Oferta kompletna pod względem technicznym i merytorycznym podlegać będzie ocenie i wyborowi według kryteriów:

                        Cena – 100%

 

C. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie,
ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno od dnia 29.04.2019 r. do dnia 09.05.2019 r. do godz. 12:00, zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1.

 

 D. Termin realizacji i płatność:

1. Termin realizacji usługi: od maja 2019 r. do końca sierpnia 2019 r.

2. Płatność za wykonanie zadania zrealizowana zostanie po zakończeniu wykonywania usługi, po przedstawieniu dokumentacji z prowadzonego doradztwa potwierdzającego wykonanie zlecenia oraz przedłożeniu Zamawiającemu faktury za wykonane usługi.

 

Kolno, dnia 29.04.2019 r.

 

Dyrektor GOPS w Kolnie

Krystyna Kajko

 

 Pliki do pobrania:

 Załacznik nr 1