O G Ł O S Z E N I E

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

do składania ofert cenowych na usługi przewozowe uczestników

w związku z realizacją projektu „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno”

w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5, tel. 86 278-26-31, fax. 86 278 20 58,

www.gops.gminakolno.pl

 

II. Do składania ofert może przystąpić osoba (lub podmiot), która:

a/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy, przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b/ dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

III. Wymagania dodatkowe:

a/ zapewnienie ubezpieczenia przewożonych osób

 

IV. Oferta powinna zawierać: 

a/ ksero NIP, REGON,

b/ dokumenty formalno-prawne tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

c/ potwierdzenie statusu podatnika podatku od towarów i usług (dotyczy płatników VAT),

d/ cena brutto za 1 kilometr (załącznik nr 1)

 

V. Zakres zadań do realizacji:

Dowóz uczestników projektu z terenu gminy Kolno do miejsca prowadzenia zajęć oraz z powrotem po ich odbyciu.

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (obejmująca okres maj 2019 r. – sierpień 2019 r. - z możliwością przedłużenia, zgodnie z harmonogramem projektu).

Terminy wyjazdów, ilość osób oraz trasa przejazdu będą uzgadniane przez Zamawiającego z Wykonawcą na każdy tydzień trwania zajęć w projekcie.

 

VI. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa cena brutto (C) za 1 kilometr wyliczona w następujący sposób:

A – cena brutto za 1 kilometr za autokar do 21 osób (przez min 42 dni)

B – cena brutto za 1 kilometr za autokar od 25 do 65 osób (przez min 5 dni)

 

C = 89,36% x A + 10,64% x B

 

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa na usługi przewozowe” osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od dnia 29.04.2019 r. do dnia 09.05.2019 r. do godz. 12.00

 

VII. Inne informacje.

Informacja o wynikach ofert cenowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (www.gops.gminakolno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka w dniu 09.05.2019 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części zamówienia lub udzielenia zamówień dodatkowych do 50% wartości zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych usług przewozowych zachowując cenę jednostkową podaną w ofercie.

 

Osoba do kontaktu:

Socik Milena Edyta

Nr tel. 86 223 84 00

 

Kolno, dnia 29.04.2019 r.

Zatwierdził:

 

Dyrektor GOPS

Krystyna Kajko

 Pliki do pobrania:

 Załacznik nr 1