O G Ł O S Z E N I E

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

do składania ofert cenowych na usługi cateringowe i obiady oraz wynajem sal

w związku z realizacją projektu „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno”

w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5,

tel. 86 278-26-31, fax. 86 278 20 58,

www.gops.gminakolno.pl

 

II. Do złożenia oferty cenowej może przystąpić osoba (lub podmiot), która:

a/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy lub przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b/ dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c/ posiada doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

 

III. Wymagania dodatkowe:

a/ lokalizacja sali na terenie Gminy Kolno lub Miasta Kolno (woj. podlaskie)

b/ zapewnienie dodatkowo dowozu przedmiotu zamówienia (usługi cateringowe - serwis kawowy i obiadów) na wskazane miejsce realizacji projektu przez Zamawiającego (teren Gminy Kolno – woj. podlaskie).

 

IV. Oferta powinna zawierać: 

a/ ksero NIP, REGON,

b/ dokumenty formalno-prawne tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

c/ potwierdzenie statusu podatnika podatku od towarów i usług (dotyczy płatników VAT),

d/ cena brutto za całość zamówienia – wypełniony załącznik nr 1

e/ oświadczenie, że:

- posiada wyłączne prawo do dysponowania salami,

- w ustalonym terminie i godzinach nie udostępni jej żadnym innym podmiotom,

- w okresie wynajmu sal najemca winien mieć możliwość oznaczenia sali plakatami i innymi materiałami promocyjnymi,

f/ wyrażenie zgody na udostępnienie dodatkowego miejsca na catering i obiady.

 

V. Zakres zadań do realizacji:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi cateringowej i obiadów oraz wynajmu sal w związku z realizacją projektu „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny.

A. USŁUGA CATERINGOWA I OBIADY

1.     Zapewnienie usługi cateringowej i obiadów (jako zestaw) – planowana ilość:

a)    w miejscu wskazanym przez Wykonawcę z części B:

- dla 15 osób przez okres 8 dni

- dla 15 osób przez okres 1 dnia

Razem planowana ilość: 135 zestawów (15 zestawów x 9 dni)

b)    wraz z dowozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Kolno:

-      dla 5 osób przez okres 16 dni

-      dla 5 osób przez okres 17 dni

-      dla 5 osób przez okres 34 dni

-      dla 45 osób przez okres 2 dni

-      dla 75 osób przez okres 1 dnia

Razem planowana ilość: 500 zestawów (5 zestawów x 67 dni + 45 zestawów x 2 dni + 75 zestawów x 1 dzień)

2.     Zapewnienie usługi cateringowej - serwis kawowy wraz z dowozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Kolno – planowana ilość:

-      dla 65 osób przez okres 1 dnia

Razem planowana ilość: 65 serwisów kawowych (65 serwisów x 1 dzień)

3.     Szczegółowe wymagania do przedmiotu zamówienia- usługa cateringowa i obiady:

a)  Zapewnienie usługi cateringowej - serwisu kawowego minimum:

- kawa czarna w filiżankach – 250 ml na osobę;

- herbata czarna tradycyjna w filiżankach – 250 ml na osobę;

- woda mineralna gazowana, niegazowana i sok – 250 ml na osobę;

- ciastka, ciasto – min. 100 g na osobę;

- owoce – min. 25 g na osobę;

- cukier, śmietanka do kawy, cytryna do herbaty dla wszystkich uczestników.

b) Zapewnienie obiadu przez które należy rozumieć posiłek składający się z:

- zupy 300 ml na osobę,

-  drugiego dania z surówką (ziemniaki lub zamiennik: makaron, ryż, kasza - 200 g na osobę, mięso - 100 g na osobę, surówka - 80 g na osobę)

-  kompot – 250 ml na osobę.

c) Wykonawca zapewni talerze, szklanki, sztućce, serwetki, sprzęt oraz obsługę. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

d) Ilość sporządzanych usług cateringowych i obiadów może ulec zmniejszeniu w przypadku nieobecności określonej liczby osób.

 

B. WYNAJEM SAL

1.Wynajem sal wykładowych w celu przeprowadzenia szkoleń i kursów uczestników projektu, w tym:

a/ 1 sala wykładowa przez 9 dni dla maksymalnie 15 osób po średnio 7 godzin zegarowych dziennie

Razem: 9 sal wykładowych (1 sala x 9 dni) (dot. V, A. 1, pkt a)

2. Szczegółowe wymagania do przedmiotu zamówienia- sale:

a/ wyposażenie każdej sali: ekran, flipchart lub tablica sucho ścieralna, krzesła stoły z możliwością przestawienia, dostęp do internetu;

b/ dostępność sal w dniach roboczych od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 16.00 i w soboty od godziny 9.00 do 16.00;

 

VI. Terminy wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od maja 2019 r. do sierpnia 2019 r. – z możliwością przedłużenia. Szczegółowe terminy zostaną ustalone przez Zamawiającego z Wykonawcą, zgodnie z harmonogramem szkoleń.

 

VII. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna.

 

VIII. Kryterium wyboru oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto za całość zamówienia.

 

IX. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa na usługi cateringowe i wynajem sal” osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od dnia 29.04.2019 r. do dnia 09.05.2019 r. do godz. 12.00

 

X. Inne informacje.

Informacja o wynikach ofert cenowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (www.gops.gminakolno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka w dniu 09.05.2019 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części zamówienia lub udzielenia zamówień dodatkowych do 50% wartości zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych usług cateringowych i obiadów zachowując cenę jednostkową podaną w ofercie.

Osoba do kontaktu:

Milena Edyta Socik

Nr tel. 86 223 84 00

 

Kolno, dnia 29.04.2019 r.                                                                                                                                                  

Zatwierdził:

 

Dyrektor GOPS

Krystyna Kajko

 Pliki do pobrania:

 Załacznik nr 1