OGŁOSZENIE

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

o naborze uczestników do projektu  pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno”

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny,  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 

Projekt pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno” skierowany jest do osób zamieszkujących w gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo/ osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kolnie spełniających poniższy warunek tj.: osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do wsparcia przez pomoc społeczną (minimum jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej). Ponadto preferowane będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Celem głównym projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno” jest: zaktywizowanie 15 osób (10 kobiet i 5 mężczyzn), ich rodzin i osób z otoczenia, zamieszkałych w gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo i/lub bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym uzyskanie wskaźnika efektywności społecznej na poziomie 34% oraz efektywności zatrudnieniowej na poziomie 25% uczestników oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych poprzez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej do 31.08.2019 r.

 

W projekcie zostanie zastosowana kompleksowa aktywna integracja – społeczna i zawodowa oraz praca socjalna:

1.    Wsparcie psychologiczne - wypracowanie pozytywnych postaw, radzenie sobie w środowisku rynku pracy.

2.    Warsztaty aktywizacyjne - rozwoju osobistego, autoprezentacji oraz kompetencji pedagogiczno-wychowawczych.

3.    Praca socjalna - 15 kontraktów socjalnych.

4.    Szkolenia zawodowe:

       kurs kucharski

       kurs wizażu

       szkolenie – pracownik budowlany.

5. Doradztwo zawodowe i kreowanie postaw przedsiębiorczych – indywidualne i grupowe – budowanie postaw przedsiębiorczych i zaradności społeczno-zawodowej.

6.   Aktywizacja społeczna i działania o charakterze środowiskowym.

 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

 

Wymagane dokumenty:

·    formularz kandydata na uczestnika,

·    oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

·    oświadczenia uczestnika projektu,

·    odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia w przypadku osób niepełnosprawnych,

·    zaświadczenie z PUP w Kolnie (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP).

 

Ww. dokumenty będą dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie pokój  nr 1 oraz na stronie internetowej: www.gops.gminakolno.pl

 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście w wersji papierowej lub pocztą tradycyjną (wysyłka dokumentów), jak również za pośrednictwem internetu (zeskanowane dokumenty)
do 9 maja 2019 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu kompletu dokumentów do siedziby Ośrodka).

 

Zgłoszenia będą przyjmowane w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5,
tel. (86) 278-26-31, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod numerem:

86 278 26 31

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (www.gops.gminakolno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

 Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie

 2. Regulamin rekrutacji

 3. Formularz uczestnictwa

 4. Deklaracja uczestnictwa

 5. Oświadczenia

 6. Oświadczenia dane osobowe