Informacja o wynikach składania ofert cenowych

 

na przeprowadzenie instrumentu aktywizacji społecznej - indywidualne poradnictwo psychologiczne w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie prowadził zapytanie ofertowe w okresie od 07 maja 2021 r. do 14 maja 2021 r.