Drukuj

Informacja o wynikach składania ofert cenowych

na usługi przewozowe w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III” w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 października 2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny.

Informuje się, że w wyniku składania ofert cenowych na usługi przewozowe wpłynęła jedna oferta:

1)      Przewozy Pasażerskie ZBYSZKO Zbigniew Myśliński - Pisz

 

Uzasadnienie

W wyniku zakończenia procedury zapytania o oferty cenowe na usługi przewozowe wybrana została oferta firmy Przewozy Pasażerskie ZBYSZKO Zbigniew Myśliński ze względu na spełnienie wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym. Wobec powyższego z wymienionym oferentem zostanie zawarta umowa na realizację ww. zadania w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”.

 

Kolno, dnia 01.06.2021 r.

 

                                                                                                       DYREKTOR

                                                                                                           Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

                                                                                                    Agnieszka Duda