Drukuj

Informacja o wynikach składania ofert cenowych

na usługi cateringowe w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III” w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 października 2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny.

Informuje się, że w wyniku składania ofert cenowych na usługi cateringowe wpłynęła jedna oferta:

1)   HORECO Sp. z o.o., Plac Grzybowski 2/21, 00-109 Warszawa

 

Uzasadnienie

W wyniku zakończenia procedury zapytania o oferty cenowe na usługi cateringowe wybrana została oferta firmy HORECO Sp. z o.o. ze względu na spełnienie wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym. Wobec powyższego z wymienionym oferentem zostanie zawarta umowa na realizację ww. zadania w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”.

 

Kolno, dnia 31.05.2021 r.

 

                                                                                                                                                                                                         DYREKTOR

                                                                                                                                                            Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

                                                                                                                                                                                                      Agnieszka Duda