Drukuj

Informacja o wynikach składania ofert cenowych

 

na przeprowadzenie instrumentu aktywizacji zawodowej - grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie prowadził zapytanie ofertowe w okresie od 11 maja 2021 r. do 18 maja 2021 r.

Informuje się, że w wyniku składania ofert cenowych na przeprowadzenie instrumentu aktywizacji zawodowej - grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego wpłynęła jedna oferta:

1)      Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo –Technicznych NOT - Łomża

 

Uzasadnienie

 

W wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na przeprowadzenie instrumentu aktywizacji zawodowej - grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego wybrana została oferta Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT z Łomży ze względu na spełnienie wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym. Wobec powyższego z wymienionym oferentem zostanie zawarta umowa na realizację ww. zadania w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”

 

 

 

Kolno, dnia 18.05.2021 r.

 

                                                                                                                                                              DYREKTOR

                                                                                                                                  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

                                                                                                                                                   mgr inż. Agnieszka Duda