Informacja o wynikach składania ofert cenowych

 

na przeprowadzenie instrumentu aktywizacji społecznej - indywidualne poradnictwo psychologiczne w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie prowadził zapytanie ofertowe w okresie od 07 maja 2021 r. do 14 maja 2021 r.

 

Informuje się, że w wyniku składania ofert cenowych na instrument aktywizacji społecznej - indywidualne poradnictwo psychologiczne wpłynęły dwie oferty:

1)      Pracownia Terapii i Doskonalenia Mateusz Rainka – Łomża

2)      Ewa Dąbrowska – Kolno

 

Uzasadnienie

W wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na przeprowadzenie instrumentu aktywizacji społecznej - indywidualne poradnictwo psychologiczne wybrana została oferta Pani Ewy Dąbrowskiej ze względu na spełnienie wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym oraz przedstawieniu najniższej ceny. Wobec powyższego z wymienionym oferentem zostanie zawarta umowa na realizację ww. zadania w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”

 

Kolno, dnia 17.05.2021 r.

 

 

                                                                                                                                                                               DYREKTOR

                                                                                                                                                    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

                                                                                                                                                                   mgr inż. Agnieszka Duda