Drukuj

 

OGŁOSZENIE

 z dnia 17.06.2021 r

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń zawodowych

 w związku z realizacją projektu „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”

w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 października 2021 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

 18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5,

 tel. 86 278-26-31, fax. 86 278 20 58,

 www: gops.gminakolno.pl

  

II. Do składania ofert może przystąpić osoba (lub podmiot), która:

 a)    posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy, przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 b)    posiada odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia ww. kursu,

 c)    dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 d) posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (zgodnie z Wytycznymi w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020).

  

III. Wymagania dodatkowe:

 a)    doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych zajęć grupowych (min. 2 kursy/szkolenia z ostatnich 5 lat),

 b)    posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, kultura osobista, dyskrecja, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, dyspozycyjność.

  

IV. Oferta powinna zawierać:

 -        ksero NIP, REGON,

 -        dokumenty formalno-prawne, tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 -        potwierdzenie statusu podatnika podatku od towarów i usług (dotyczy płatników VAT),

 -        lista osób prowadzących zajęcia wraz z ich kwalifikacjami i referencjami,

 -        proponowaną cenę brutto za całość zamówienia (załącznik nr 1),

 -        oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2),

 -        potwierdzone kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,

 -        ramowy program kursu/szkolenia.

  

V. Zakres zadań do realizacji:

 Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie niżej wymienionych 3 szkoleń zawodowych tj.:

Kurs cukierniczy - 10 osób, 105 h szkolenia zakończone egzaminem. Zajęcia stacjonarne w cyklach 7 godzinnych. Szkolenie - 15 dni szkoleniowych oraz jeden dodatkowy dzień na egzamin.

Zakres kursu: BHP w zawodzie cukiernika, produkty wykorzystywane w cukiernictwie, narzędzia i przyrządy cukiernicze, proces przygotowania tortów, deserów, zdobnictwo itp. Fakt nabycia kompetencji weryfikowany w ramach etapów: a) ETAP I — Zakres b) ETAP II - Wzorzec c) ETAP III — Ocena d) ETAP IV — Porównanie.

Wykonawca - zapewnia salę zapewniającą możliwość przeprowadzenia części praktycznej kursu oraz materiały szkoleniowe, takie jak np. wydruki skryptów, notatniki, długopisy, teczki. Wykonawca zapewni produkty i materiały do praktycznej nauki zawodu, takie jak na przykład masy do wykonania zdobień, barwniki, rękawy i tylki cukiernicze.

Kurs prawa jazdy kat. B - 9 osób, 60 h szkolenia zakończone egzaminem. Zajęcia teoretyczne stacjonarne - 30 godz. szkoleniowych oraz szkolenie praktyczne – 30 godzin szkoleniowych. Szkolenie - 20 dni szkoleniowych oraz jeden dzień - na egzamin.

Zakres kursu: Szkolenie obejmować będzie realizację badań lekarskich, szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie prawa jazdy kat. B oraz egzamin państwowy. Szkolenie zawodowe pozwoli na zapewnienie mobilności na rynku pracy, jak również wyposażenie uczestników w kwalifikacje niezbędne na lokalnym rynku pracy. Fakt nabycia kwalifikacji realizowany poprzez egzamin państwowy opłacony przez Wykonawcę – pierwsze podejście teoria i praktyka.

 Wykonawca - zapewnia sale, dojazdy uczestników na szkolenie praktyczne oraz materiały szkoleniowe, takie jak np. wydruki skryptów, notatniki, długopisy, teczki.

Szkolenie Pracownik budowlany - 5 osób. Moduły: badania lekarskie, kurs ogólnobudowlany wraz z materiałami szkoleniowymi i budowlanymi do prawidłowej realizacji szkolenia praktycznego (100 h), tj. ok. 14 dni. Szkolenie zakończy się egzaminem dającym kwalifikacje zawodowe.

Zakres kursu: Na potrzeby szkolenia zostanie udostępniona powierzchnia przez Gminę, na której realizowane będą praktyczne godziny szkolenia. Praca wykonana podczas zajęć praktycznych będzie trwałym elementem architektury w Gminie.  Ww. szkolenia zakończą się nabyciem kompetencji lub kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim dokumentem.

Wykonawca - zapewnia sale oraz materiały szkoleniowe, takie jak np. wydruki skryptów, notatniki, długopisy, teczki. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia materiałów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia kursu ogólnobudowlanego oraz odzieży roboczej dla uczestników.

W skład odzieży ochronnej wchodzi – ubranie ochronne (spodnie ogrodniczki + kurtka), buty robocze, czapka i rękawice - (3 pary).

Wykaz materiałów i narzędzi (Załącznik nr 3) do szkolenia praktycznego zakupuje i dostarcza Wykonawca.

Miejsce realizacji zajęć praktycznych – miejscowość Okurowo, gmina Kolno.

  

Uwagi do wszystkich 4 szkoleń zawodowych:

  1. Wykonawca zapewnia sale do przeprowadzenia zajęć oraz narzędzia do wszystkich szkoleń zawodowych.
  2. Wykonawca ubezpieczy uczestników projektu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) na czas trwania szkoleń.
  3. Wykonawca w trakcie wszystkich szkoleń zapewnia odpowiednie warunki ochronne związane z ustawą COVID-19 w zakresie szkoleń zawodowych.

 Zajęcia prowadzone będą w cyklach 7-8 godzinnych.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości osób zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.

  

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:

Zamawiający zapewnia:

1)     Catering dla uczestników projektu dostarczone na miejsce szkolenia:

-        Kurs cukierniczy (16 dni);

-        Kurs prawa jazdy kat. B na część teoretyczną (5 dni);

-        Szkolenie pracownika budowlanego na część teoretyczną i praktyczną (14 dni).

2)     Transport uczestników:

        -        Kurs cukierniczy;

  -        Kurs prawa jazdy kat. B część teoretyczna;

3)     Miejsce przeprowadzenia szkolenia budowlanego w części praktycznej.

  

Terminy wykonania zamówienia:  lipiec 2021 r. – październik 2021 r. w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą.

  

VI. Kryterium wyboru oferty:

Wykonawca składa jedną ofertę na całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto za całość zamówienia.

  

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Ofertę należy złożyć do dnia 24.06.2021 r. do godz. 14:00 na formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Dopuszcza się złożenie oferty:

-        w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno w pok. nr 11,

-        za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W tytule wiadomości e-mail bądź na kopercie należy podać oznaczenie „OFERTA CENOWA NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH”.

  

VIII. Inne informacje

Informacja o wynikach ofert cenowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (www.gops.gminakolno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

  

IX. Informacja o zakazie powiązań osobowych lub kapitałowych

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2)    posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  

X. Postanowienia końcowe

1)    W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

3)    Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

4)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy cena tej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

5)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

6)    Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

  

Kolno, dnia 17.06.2021 r.

  

Osoba do kontaktu:

Aneta Rybka

Nr tel. 86 262 30 73

 

 

 

Zatwierdził:

Dyrektor GOPS w Kolnie

 Agnieszka Duda


Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 

Formularz ofertowy DOC

Formularz ofertowy PDF

Załącznik nr 2

Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3

Wykaz materiałów

 


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno, nr telefon (86) 278 26 31, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego.

3.       W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a.       podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b.       podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

4.       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania,
w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5.       W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w każdej chwili ma Pan/Pani prawo do:

a.       dostępu do treści danych (art. 15 RODO);

b.       sprostowania danych (art. 16 RODO;

c.        usunięcia danych (art. 17 RODO) w przypadku, gdy:

-   dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem,

-   dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

-   zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-   dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

d.       ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

e.        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

6.       W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit.
a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne
z przepisami prawa.

8.       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie. Przy czym podanie danych jest:

a.       obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b.       dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji umowy.

 

9.       Pana/Pani dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pana/Pani sytuację prawą lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki.