Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 31 maja 2021 r. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

do składania ofert cenowych na przeprowadzenie „Warsztatów aktywizacyjnych”

w związku z realizacją projektu „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”

w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 października 2021 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5,

tel. 86 278-26-31, fax. 86 278 20 58,

www: gops.gminakolno.pl

II. Do składania ofert może przystąpić osoba (lub podmiot), która:

a)     posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy, przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b)    posiada odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia ww. warsztatów,

c)     dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,

d)    posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (zgodnie z Wytycznymi w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.)

III. Wymagania dodatkowe:

a)     doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych zajęć grupowych (min. 2 kursy/szkolenia z ostatnich 3 lat),

b)    posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, kultura osobista, dyskrecja, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, dyspozycyjność.

IV. Oferta powinna zawierać: 

a)     Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą:

-         życiorys (CV),

-         list motywacyjny, posiadane referencje,

-         kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje (dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły),

-         dokument rejestrowy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych,

-         oświadczenie pisemne: o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo, kandydat na stanowisko korzysta z pełni praw publicznych oraz że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

b)    Podmioty:

-         kserokopia: NIP, REGON

-         dokumenty formalno-prawne tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

-         potwierdzenie statusu podatnika podatku od towarów i usług (dotyczy płatników VAT),

-         lista osób prowadzących zajęcia wraz z ich kwalifikacjami i referencjami.

c)     dokumenty wspólne dla podmiotów i osób fizycznych:

-         proponowaną cenę realizacji zamówienia za przeprowadzenie warsztatów (załącznik nr 1),

-         potwierdzone kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,

-         ramowy program warsztatów.

V. Zakres zadań do realizacji:

Do obowiązków osoby prowadzącej „Warsztaty aktywizacyjne” należeć będzie doskonalenie podstawowych umiejętności niezbędnych do podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową, dla 15 uczestników projektu.

Warsztaty powinny składać się z następujących modułów:

1. Warsztaty rozwoju osobistego (21 godzin x 1 grupa 15-sto osobowa) – Treści w ramach szkolenia: komunikacja interpersonalna, komunikacja niewerbalna, aktywne słuchanie, bariery komunikacyjne, asertywność, automotywacja.

2. Warsztaty z autoprezentacji (21 godzin x 1 grupa 15-sto osobowa) - Treści w ramach szkolenia: przygotowanie CV i listu motywacyjnego, rozmowa kwalifikacyjna, radzenie sobie ze stresem, budowanie pewności siebie.

3. Warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych (30 godzin x 1 grupa - 15 osobowa) - Treści w ramach szkolenia: rozwój umiejętności komunikacyjnych, organizacja czasu wolnego, emocje i sposoby ograniczania negatywnych emocji, budowa porozumienia. W tym 7 godzin z zajęć w zakresie przeciwdziałania COVID -19 (profilaktyka, przydatne informacje, zachowania w domu i w przestrzeni publicznej).

Łącznie 72 godzin lekcyjnych – 10 dni.

Sale na realizację warsztatów aktywizacyjnych zapewnia wykonawca.

Do obowiązków prowadzącego należeć będzie zapewnienie materiałów szkoleniowych np. podręczniki, wydruki skryptów, notatniki, długopisy, teczki itp. niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów.

Termin realizacji: czerwiec 2021 r. – sierpień 2021 r.

VI. Kryterium wyboru oferty:

Cena brutto za całość zamówienia.

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Ofertę należy złożyć do dnia 08.06.2021 r. do godz. 14:00 na formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Dopuszcza się złożenie oferty:

-         w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno w pok. nr 11,

-         za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W tytule wiadomości e-mail bądź na kopercie należy podać oznaczenie „OFERTA CENOWA NA WARSZTATY AKTYWIZACYJNE”.

Informacja o wynikach ofert cenowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (www.gops.gminakolno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

VIII. Postanowienia końcowe

1) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

3) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówna zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

6) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

 

 

Osoba do kontaktu:                       

Aneta Rybka                

Nr tel. 86 262 30 73        

Kolno, dnia 31.05.2021 r.

 

Zatwierdził:

Dyrektor GOPS w Kolnie

 Agnieszka Duda

 

Pliki do pobrania:

1. Formularz ofertowy PDF

2. Formularz ofertowy DOC


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno, nr telefon (86) 278 26 31, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego.

3.       W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a.       podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b.       podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

4.       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5.       W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w każdej chwili ma Pan/Pani prawo do:

a.       dostępu do treści danych (art. 15 RODO);

b.       sprostowania danych (art. 16 RODO;

c.        usunięcia danych (art. 17 RODO) w przypadku, gdy:

-   dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem,

-   dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

-   zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-   dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

d.       ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

e.        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

6.       W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit.
a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne
z przepisami prawa.

8.       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie. Przy czym podanie danych jest:

a.       obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b.       dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji umowy. 

9.       Pana/Pani dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pana/Pani sytuację prawą lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki.