Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 24 maja 2021 r.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

do składania ofert cenowych na usługi przewozowe uczestników

w związku z realizacją projektu „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”

w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 października 2021 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny

 

    I.       Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5,

tel. 86 278-26-31, fax. 86 278 20 58,

www.gops.gminakolno.pl

   II.       Do składania ofert może przystąpić osoba (lub podmiot), która:

a.     posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy, przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b.    dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 III.       Wymagania dodatkowe:

Zapewnienie ubezpieczenia przewożonych osób.

 IV.       Oferta powinna zawierać: 

1.     Kopia - NIP, REGON.

2.     Dokumenty formalno-prawne tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3.     Potwierdzenie statusu podatnika podatku od towarów i usług (dotyczy płatników VAT).

4.     Formularz ofertowy (załącznik nr 1).

  V.       Zakres zadań do realizacji:

Dowóz uczestników projektu z miejsca zamieszkania (teren gminy Kolno) do miejsca prowadzenia zajęć oraz odwóz uczestników po zakończonych zajęciach.

Terminy wyjazdów, ilość osób oraz trasa przejazdu będą uzgadniane przez Zamawiającego z Wykonawcą na każdy tydzień trwania zajęć realizowanych w projekcie.

A.    Planowana liczba kilometrów:

-         z miejsca zamieszkania uczestników do miejsca szkolenia – ok. 90 km,

-         z miejsca szkolenia do miejsca zamieszkania uczestników – ok. 90 km.

Łącznie 180 km dziennie.

B.    Planowana liczba dni:

-         przewóz 15 osób – 47 dni,

-         przewóz od 45 do 75 osób – 5 dni.

Łącznie 52 dni.

 VI.       Kryterium wyboru oferty:

Najniższa cena brutto za 1 kilometr:

1.     Cena brutto za 1 kilometr za autokar do 21 osób

2.     Cena brutto za 1 kilometr za autokar od 45 do 75 osób 

VII.       Forma zatrudnienia:

Umowa cywilnoprawna (obejmująca okres czerwiec 2021 r. – październik 2021 r. - z możliwością przedłużenia, zgodnie z harmonogramem projektu).

VIII.       Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Ofertę należy złożyć do dnia 31.05.2021 r. do godz. 15:00 na formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Dopuszcza się złożenie oferty:

-         w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno w pok. nr 11,

-         za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W tytule wiadomości e-mail bądź na kopercie należy podać oznaczenie „OFERTA CENOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE”.

 IX.       Inne informacje.

Informacja o wynikach ofert cenowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (www.gops.gminakolno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części zamówienia lub udzielenia zamówień dodatkowych do 50% wartości zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych usług przewozowych zachowując cenę jednostkową podaną w ofercie.

Osoba do kontaktu:

Aneta Rybka

(86) 262 30 73

 

Kolno, dnia 24.05.2021 r.

                                                                                                                                                                                                                Zatwierdził: 

                                                                                                                                                                                                    Dyrektor GOPS w Kolnie

                                                                                                                                                                                                            Agnieszka Duda

Pliki do pobrania:

1. Formularz ofertowy PDF

2. Formularz ofertowy DOC

 


 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno, nr telefon (86) 278 26 31, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego.

3.       W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a.       podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b.       podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

4.       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5.       W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w każdej chwili ma Pan/Pani prawo do:

a.       dostępu do treści danych (art. 15 RODO);

b.       sprostowania danych (art. 16 RODO;

c.        usunięcia danych (art. 17 RODO) w przypadku, gdy:

-   dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem,

-   dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

-   zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-   dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

d.       ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

e.        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

6.       W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit.
a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne
z przepisami prawa.

8.       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie. Przy czym podanie danych jest:

a.       obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b.       dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji umowy.

 

9.       Pana/Pani dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pana/Pani sytuację prawą lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki.