O G Ł O S Z E N I E

z dnia 14 maja 2021 r. 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

do składania ofert cenowych na usługi cateringowe

w związku z realizacją projektu „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”

w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 października 2021 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5,

tel. 86 278-26-31,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.gops.gminakolno.pl

II. Do złożenia oferty cenowej może przystąpić osoba (lub podmiot), która:

a)     Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy lub przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b)    Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

c)     Posiada doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

III. Wymagania dodatkowe:

a)     Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Kolno lub Miasta Kolno (woj. podlaskie).

b)    Zapewnienie dodatkowo dowozu przedmiotu zamówienia na wskazane miejsce realizacji projektu przez Zamawiającego (teren Miasta i Gminy Kolno – woj. podlaskie).

IV. Oferta powinna zawierać: 

a)     Kopia NIP, REGON.

b)    Dokumenty formalno-prawne tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

c)     Potwierdzenie statusu podatnika podatku od towarów i usług (dotyczy płatników VAT).

d)    Cena brutto za całość zamówienia – wypełniony załącznik nr 1.

V. Zakres zadań do realizacji:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi cateringowej w związku z realizacją projektu „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny.

A. USŁUGA CATERINGOWA

Zapewnienie serwisu kawowego i zestawów obiadowych wraz z dowozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Miasta i Gminy Kolno – planowana ilość:

·         Serwis kawowy – 745 zestawów,

·         Obiady – 680 zestawów,

Szczegółowe wymagania do przedmiotu zamówienia:

a)     Zapewnienie serwisu kawowego minimum:

-         kawa czarna w filiżankach – 250 ml na osobę,

-         herbata czarna tradycyjna w filiżankach – 250 ml na osobę,

-         woda mineralna (gazowana, niegazowana) i soki – 250 ml na osobę,

-         ciastka, ciasto – min. 100 g na osobę,

-         owoce – min. 25 g na osobę,

-         cukier, śmietanka do kawy, cytryna do herbaty dla wszystkich uczestników.

b)    Zapewnienie zestawów obiadowych, przez które należy rozumieć posiłek składający się z:

-         zupy 300 ml na osobę,

-         drugiego dania – ziemniaki lub zamiennik: makaron, ryż, kasza - 200 g na osobę, mięso/ryba - 100 g na osobę, surówka - 80 g na osobę,

-         kompot/sok – 250 ml na osobę.

c)     Wykonawca zapewni talerze, szklanki, sztućce, serwetki, sprzęt oraz obsługę. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

d)    Ilość planowanych zestawów może ulec zmniejszeniu.

VI. Terminy wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od maja 2021 r. do października 2021 r. – z możliwością przedłużenia. Szczegółowe terminy zostaną ustalone przez Zamawiającego z Wykonawcą, zgodnie z harmonogramem szkoleń.

VII. Forma zatrudnienia:

Umowa cywilnoprawna.

VIII. Kryterium wyboru oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto.

IX. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Ofertę należy złożyć do dnia 21.05.2021 r. do godz. 15:00 na formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Dopuszcza się złożenie oferty:

-         w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno w pok. nr 11,

-         za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W tytule wiadomości e-mail bądź na kopercie należy podać oznaczenie „OFERTA CENOWA NA USŁUGI CATERINGOWE”.

X. Inne informacje.

Informacja o wynikach ofert cenowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (www.gops.gminakolno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części zamówienia lub udzielenia zamówień dodatkowych do 50% wartości zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych usług cateringowych i obiadów zachowując cenę jednostkową podaną w ofercie.

 

Osoba do kontaktu:

Aneta Rybka

Nr tel. 86 262 30 73

 

Kolno, dnia 14.05.2021 r.

                                                                                                                                                Zatwierdził:

                                                                                                                                                                                                                                                           Dyrektor GOPS w Kolnie

                                                                                                                                                     Agnieszka Duda

Pliki do pobrania:

1. Formularz ofertowy PDF

2. Formularz ofertowy DOC

 

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 14 maja 2021 r. 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

do składania ofert cenowych na usługi cateringowe

w związku z realizacją projektu „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”

w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 października 2021 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5,

tel. 86 278-26-31,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.gops.gminakolno.pl

II. Do złożenia oferty cenowej może przystąpić osoba (lub podmiot), która:

a)     Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy lub przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b)    Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

c)     Posiada doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

III. Wymagania dodatkowe:

a)     Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Kolno lub Miasta Kolno (woj. podlaskie).

b)    Zapewnienie dodatkowo dowozu przedmiotu zamówienia na wskazane miejsce realizacji projektu przez Zamawiającego (teren Miasta i Gminy Kolno – woj. podlaskie).

IV. Oferta powinna zawierać: 

a)     Kopia NIP, REGON.

b)    Dokumenty formalno-prawne tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

c)     Potwierdzenie statusu podatnika podatku od towarów i usług (dotyczy płatników VAT).

d)    Cena brutto za całość zamówienia – wypełniony załącznik nr 1.

V. Zakres zadań do realizacji:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi cateringowej w związku z realizacją projektu „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny.

A. USŁUGA CATERINGOWA

Zapewnienie serwisu kawowego i zestawów obiadowych wraz z dowozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Miasta i Gminy Kolno – planowana ilość:

·         Serwis kawowy – 745 zestawów,

·         Obiady – 680 zestawów,

Szczegółowe wymagania do przedmiotu zamówienia:

a)     Zapewnienie serwisu kawowego minimum:

-         kawa czarna w filiżankach – 250 ml na osobę,

-         herbata czarna tradycyjna w filiżankach – 250 ml na osobę,

-         woda mineralna (gazowana, niegazowana) i soki – 250 ml na osobę,

-         ciastka, ciasto – min. 100 g na osobę,

-         owoce – min. 25 g na osobę,

-         cukier, śmietanka do kawy, cytryna do herbaty dla wszystkich uczestników.

b)    Zapewnienie zestawów obiadowych, przez które należy rozumieć posiłek składający się z:

-         zupy 300 ml na osobę,

-         drugiego dania – ziemniaki lub zamiennik: makaron, ryż, kasza - 200 g na osobę, mięso/ryba - 100 g na osobę, surówka - 80 g na osobę,

-         kompot/sok – 250 ml na osobę.

c)     Wykonawca zapewni talerze, szklanki, sztućce, serwetki, sprzęt oraz obsługę. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

d)    Ilość planowanych zestawów może ulec zmniejszeniu.

VI. Terminy wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia obejmuje okres od maja 2021 r. do października 2021 r. – z możliwością przedłużenia. Szczegółowe terminy zostaną ustalone przez Zamawiającego z Wykonawcą, zgodnie z harmonogramem szkoleń.

VII. Forma zatrudnienia:

Umowa cywilnoprawna.

VIII. Kryterium wyboru oferty:

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto.

IX. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Ofertę należy złożyć do dnia 21.05.2021 r. do godz. 15:00 na formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Dopuszcza się złożenie oferty:

-         w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno w pok. nr 11,

-         za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W tytule wiadomości e-mail bądź na kopercie należy podać oznaczenie „OFERTA CENOWA NA USŁUGI CATERINGOWE”.

X. Inne informacje.

Informacja o wynikach ofert cenowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (www.gops.gminakolno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części zamówienia lub udzielenia zamówień dodatkowych do 50% wartości zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych usług cateringowych i obiadów zachowując cenę jednostkową podaną w ofercie.

 

Osoba do kontaktu:

Aneta Rybka

Nr tel. 86 262 30 73

 

Kolno, dnia 14.05.2021 r.

                                                                                                                                                Zatwierdził:

                                                                                                                                                                                                                                                           Dyrektor GOPS w Kolnie

                                                                                                                                                     Agnieszka Duda

Pliki do pobrania:

1. Formularz ofertowy PDF

2. Formularz ofertowy DOC

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno, nr telefon (86) 278 26 31, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego.

3.       W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a.       podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b.       podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

4.       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5.       W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w każdej chwili ma Pan/Pani prawo do:

a.       dostępu do treści danych (art. 15 RODO);

b.       sprostowania danych (art. 16 RODO;

c.        usunięcia danych (art. 17 RODO) w przypadku, gdy:

-   dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem,

-   dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

-   zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-   dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

d.       ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

e.        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

6.       W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit.
a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne
z przepisami prawa.

8.       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie. Przy czym podanie danych jest:

a.       obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b.       dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji umowy.

9.       Pana/Pani dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pana/Pani sytuację prawą lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki.