Drukuj

PROJEKT "AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ, AKTYWNA RODZINA GMINY KOLNO III"

Ogłoszenie

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

z dnia 11 maja 2021 r.

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację instrumentu aktywizacji zawodowej – grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 

W ramach usługi przewidziano:

1.     Indywidualne doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika projektu - 15 osób, zgodnie
z zapotrzebowaniem uczestników (średnio 1 h na osobę).

2.     Zajęcia z kreowania postaw przedsiębiorczych, tj. grupowe warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy (8 godzin x 1 grupa - 15 osobowa).

 

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno

NIP: 2910065345

Regon: 450160494

Tel.: 862782631

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

A. Warunki podstawowe:

       Wdrożeniem instrumentów aktywizacji zawodowej zajmują się podmioty wyspecjalizowane w obszarze aktywizacji zawodowej – min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu doradztwa zawodowego.

       Usługa doradztwa zawodowego świadczona będzie wyłącznie przez osoby posiadające minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w danym obszarze merytorycznym oraz dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub ubóstwem oraz jako doradca zawodowy.

Dokumenty potwierdzające doświadczenie należy przedłożyć wraz z formularzem ofertowym.

Do spełnienia warunków Wykonawca składa oświadczenie zawarte w formularzu oferty.

 

Sale na indywidualne doradztwo zawodowe zapewnia nieodpłatnie zamawiający.

Sale na zajęcia z kreowania postaw przedsiębiorczych zapewnia wykonawca wliczając cenę sali w ofercie.

 

B. Kryterium oceny:

Oferta kompletna pod względem technicznym i merytorycznym podlegać będzie ocenie i wyborowi według kryteriów:

                        Cena – 100%

 

C. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 18.05.2021 r. do godz. 15:00 na formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Dopuszcza się złożenie oferty:

·         w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno w pok. nr 11,

·         za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W tytule wiadomości e-mail bądź na kopercie należy podać oznaczenie „OFERTA CENOWA NA INDYWIDUALNE i GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE”.

 

D. Termin realizacji i płatność:

1.     Termin realizacji usługi: od maja 2021 r. do końca lipca 2021 r.

2.     Płatność za wykonanie zadania zrealizowana zostanie po zakończeniu wykonywania usługi, po przedstawieniu dokumentacji z prowadzonego doradztwa potwierdzającego wykonanie zlecenia oraz przedłożeniu Zamawiającemu faktury za wykonane usługi.

 

E. Inne informacje.

Informacja o wynikach ofert cenowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (www.gops.gminakolno.pl) oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie Ośrodka.

 

Kolno, dnia 11.05.2021 r.

 

                                                                                                                                                                      Dyrektor GOPS w Kolnie

                                                                                                                                                                            Agnieszka Duda

 

Pliki do pobrania:

1. Formularz ofertowy PDF

 

2. Formularz ofertowy DOC

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

Współadministratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno, nr telefon (86) 278 26 31, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego.

3.       W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a.       podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b.       podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

4.       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5.       W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w każdej chwili ma Pan/Pani prawo do:

a.       dostępu do treści danych (art. 15 RODO);

b.       sprostowania danych (art. 16 RODO;

c.        usunięcia danych (art. 17 RODO) w przypadku, gdy:

-   dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem,

-   dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

-   zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-   dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

d.       ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

e.        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

6.       W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit.
a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne
z przepisami prawa.

8.       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie. Przy czym podanie danych jest:

a.       obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b.       dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji umowy.

Pana/Pani dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pana/Pani sytuację prawą lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki.