OGŁOSZENIE

z dnia 07 maja 2021 r.

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

o naborze uczestników do projektu
pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 

Projekt pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III” skierowany jest do osób zamieszkujących w gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo/ osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie spełniających poniższy warunek, tj.: osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do wsparcia przez pomoc społeczną (minimum jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej). Ponadto preferowane będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Celem głównym projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III” jest: zaktywizowanie 15 osób (10 kobiet i 5 mężczyzn), ich rodzin i osób z otoczenia, zamieszkałych w gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo i/lub bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym uzyskanie wskaźnika efektywności społecznej na poziomie 34% oraz efektywności zatrudnieniowej na poziomie 25% uczestników oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych poprzez zastosowanie aktywnej integracji i pracy socjalnej do 31.10.2021 r.

 

W projekcie zostanie zastosowana kompleksowa aktywna integracja – społeczna i zawodowa oraz praca socjalna:

1.    Wsparcie psychologiczne - wypracowanie pozytywnych postaw, radzenie sobie w środowisku rynku pracy.

2.    Warsztaty aktywizacyjne - rozwoju osobistego, autoprezentacji oraz kompetencji pedagogiczno-wychowawczych.

3.    Praca socjalna - 15 kontraktów socjalnych.

4.    Szkolenia zawodowe:

           kurs cukierniczy,

           kurs prawa jazdy kat B,

           szkolenie – pracownik budowlany.

5. Doradztwo zawodowe i kreowanie postaw przedsiębiorczych – indywidualne i grupowe – budowanie postaw przedsiębiorczych i zaradności społeczno-zawodowej.

6.    Aktywizacja społeczna i działania o charakterze środowiskowym.

 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

 

Wymagane dokumenty:

·    formularz kandydata na uczestnika,

·    oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

·    oświadczenia uczestnika projektu,

·    odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia w przypadku osób niepełnosprawnych,

·    zaświadczenie z PUP w Kolnie (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP).

 

Ww. dokumenty będą dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie pokój nr 1 oraz na stronie internetowej: www.gops.gminakolno.pl

 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście w wersji papierowej lub pocztą tradycyjną (wysyłka dokumentów), jak również za pośrednictwem Internetu (zeskanowane dokumenty)
do 14 maja 2021 r. do godz. 12:00 (liczy się data wpływu kompletu dokumentów do siedziby Ośrodka).

 

Zgłoszenia będą przyjmowane w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5,
tel. (86) 278-26-31, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod numerem:

86 278 26 31

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (www.gops.gminakolno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie

2. Regulamin rekrutacji

3. Formularz uczestnictwa

4. Deklaracja uczestnictwa

5. Oświadczenia

6. Oświadczenie dane osobowe

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

Współadministratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno, nr telefon (86) 278 26 31, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.       Cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:

a.       Nabór uczestników do projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III”.

3.       Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a.       obowiązujących przepisów prawa celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

b.       realizacji zawartych umów,

c.       wykonywania zadań realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

d.       udzielonej zgody w jednym lub większej liczbie określonych celów zgodnie z art. 7 RODO

4.       W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a.       podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b.       podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

5.       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6.       W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w każdej chwili ma Pan/Pani prawo do:

a.       dostępu do treści danych (art. 15 RODO);

b.       sprostowania danych (art. 16 RODO;

c.       usunięcia danych (art. 17 RODO) w przypadku, gdy:

-  dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem,

-  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

-  zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

d.       ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

e.       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

7.       W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa.

9.       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie. Przy czym podanie danych jest:

a.       obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b.       dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub braku możliwości zawarcia umowy.

10.    Pana/Pani dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pana/Pani sytuację prawą lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki.