W okresie od 1 maja 2021 r. do 31 października 2021 r. w Gminie Kolno będzie realizowany projekt pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno III” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Beneficjentem projektu jest Gmina Kolno, zaś realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie. Realizacja projektu będzie oparta na współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kolnie, Centrum Kultury Gminy Kolno oraz otoczeniem w środowiskach lokalnych.

Celem projektu jest zaktywizowanie 15 osób (10 kobiet i 5 mężczyzn) i ich rodzin oraz osób z otoczenia zamieszkałych w Gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu planowane są następujące zadania:

1. Warsztaty psychologiczne skierowane do wszystkich uczestników projektu i będzie odpowiadało na indywidualne zapotrzebowanie.

Proponowane wsparcie ma na celu uświadomienie uczestnikom, w jakiej sytuacji na rynku pracy się znajdują oraz wypracowanie postaw wzmocnienia skuteczności realizacji celów, w tym zawodowych, jak również lepsze radzenie sobie w środowisku lokalnego rynku pracy.

2. Doradztwo zawodowe indywidualnie dla każdego uczestnika oraz zajęcia grupowe z kreowania postaw przedsiębiorczych.

3. Warsztaty aktywizacyjne mające na celu doskonalenie podstawowych umiejętności niezbędnych do podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

    Zorganizowane zostaną następujące rodzaje warsztatów:

     a) Warsztaty rozwoju osobistego poruszające tematy: komunikacji interpersonalnej, komunikacji niewerbalnej, aktywnego słuchania, barier komunikacyjnych, asertywności, automotywacji;

     b) Warsztaty z autoprezentacji – przygotowanie CV i listu motywacyjnego, rozmowa kwalifikacyjna, radzenie sobie ze stresem, budowanie pewności siebie;

     c) Warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych – rozwój umiejętności komunikacyjnych, organizacja czasu wolnego, emocje i sposoby ograniczania negatywnych emocji, budowa porozumienia.

4. Szkolenia zawodowe, w ramach których zostaną zorganizowane następujące kursy:

     a)Kurs cukierniczy umożliwiający m.in.: podjęcie zatrudnienia w cukierniach, restauracjach, hotelach, firmach produkujących czekolady lub słodycze, czy też w manufakturach słodyczy, bądź też założeniu własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi cukiernicze, np. wypiekanie tortów na indywidualne zamówienie klientów;

    b) Kurs prawa jazdy kat. B uprawniające do kierowania:

  •  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
  • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC);
  • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka, pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg, a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy;
  • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750 kg dmc) (tylko na terytorium RP);
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (tylko na terytorium RP);

    c) Szkolenie pracownika budowlanego umożlwiający m.in.: podjęcia zatrudnienia w firmach świadczących usługi budowlane, wykończeniowe, remontowe bądź też założenie własnej działalności gospodarczej.

Kursy zakończą się nabyciem kompetencji lub kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim dokumentem.

5. Aktywizacja społeczna:

    a) Warsztaty muzyczno-wokalne;

    b) Plenerowy koncert filharmonii pt. „Muzyka na fali”;

     c) Dwa pikniki rodzinne.