Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób  częściowo ubezwłasnowolnionych

Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie
przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych


1. Zakres wykonywanych zadań:

Opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej tj. pozbawionej całkowicie zdolności do czynności prawnych, ustanawia sąd opiekuńczy. Opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Opiekun sprawuje pieczęć nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką, jednocześnie powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszystkich ważniejszych sprawach, które dotyczą podopiecznego lub jej majątku. Nadzór nad sprawowaniem opieki wykonuje sąd opiekuńczy.

Kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej tj. mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ustanawia sąd opiekuńczy. Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. Jeżeli kurator został ustanowiony do załatwienia poszczególnej sprawy, kuratela ustaje z chwilą ukończenia tej sprawy. Dla osoby niepełnosprawnej ustanawia się kuratora, jeżeli osoba ta potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw albo spraw określonego rodzaju lub do załatwienia poszczególnej sprawy. Zakres obowiązków i uprawnień kuratora określa sąd opiekuńczy. W zakresie nieuregulowanym przez przepisy, które przewidują ustanowienie kuratora, stosuje się odpowiednio do kurateli przepisy o opiece. 


2. Wymagania niezbędne:

·         posiadanie obywatelstwa polskiego,

·         pełna zdolność do czynności prawnych,

·         korzystanie z pełni praw publicznych,

·         nieposzlakowana opinia,

·         niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

·         stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu.


3. Wymagane dokumenty:

 

·         CV

·         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie wybranej funkcji,

·         oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

·         oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw obywatelskich,

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.


4. Warunki zatrudnienia:

Zgodnie z art. 53a Ustawy o pomocy społecznej(j. t. Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.) wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje Sąd. Informujemy, że gdy zaistnieją okoliczności w których wymagane będzie wskazanie osoby, której opieka prawna/kuratela mogłaby być powierzona Ośrodek przedstawi sądowi kandydata.


 5. Inne:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem” Kandydat na opiekuna prawnego” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno w godzinach pracy Ośrodka tj. 7:30 do 15:30  w pok. nr 11


Załączniki:


 Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno, nr telefon (86) 278 26 31, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. obowiązujących przepisów prawa celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
   • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 3. Cel przetwarzania:
  1. nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób  częściowo ubezwłasnowolnionych
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych – informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji i obowiązku archiwizacyjnego (5 lat).
 6. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w każdej chwili ma Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do treści danych (art. 15 RODO);
  2. sprostowania danych (art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych (art. 17 RODO) w przypadku gdy:
   • dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
   • zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie. Przy czym podanie danych jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub braku możliwości zawarcia umowy.
 1. Pana/Pani dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pana/Pani sytuację prawą lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki.