Drukuj

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

– diagnoza potrzeb

 

Wójt Gminy Kolno w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w Programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia:

·         dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji  oraz

·       osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a)      wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

b)      zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

c)      załatwianiu spraw urzędowych;

d)      nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

e)      korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

f)       wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Czas trwania usług asystenta − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu, w tym na 1 dziecko niepełnosprawne, dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów, tj. łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane wsparciem asystenta,  proszone są o zgłoszenie się w terminie do 22.10.2021 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie ul. Sienkiewicza 5, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem socjalnym.

Szczegółowe informacje dot. Programu można uzyskać pod numerami telefonów: 86 278 20 72; 86 278 20 63.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę  przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych z Gminy Kolno w celu  ewentualnego aplikowania o środki finansowe na realizację działań w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Kto może być „Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej”?

1)      osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej (1), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

2)      osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

3)      osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

 

Naboru na „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” będzie dokonywał Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.

 

Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków: https://www.gov.pl/web/rodzina/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-rusza-nabor-wnioskow-do-edycji-2022

 (1) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).