Drukuj

Program oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Kolneńskiego

 

Program oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie wpisuje się w założenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie powiatu kolneńskiego na lata 2016- 2020, który jest realizacją art. 6. ust.3 i 4 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218).

 

      Podstawowym celem programu jest powstrzymanie przemocy w rodzinie, jest on ukierunkowany na rozpoznanie i zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc.

 

Założenia do tworzenia programu opierają się na aktualnym stanie wiedzy na temat przemocy domowej i prowadzą do stwierdzenia, że:

 

 

Mając na uwadze powyższe założenia, program opiera się na współczesnych rozwiązaniach uwzględniających podejście integracyjne, łączące wybrane elementy tradycyjnych modeli pracy ze sprawcami przemocy, do których należą:

 

- edukacja na temat kulturowo-obyczajowych zjawisk wspierających i przeciwstawiających
się przemocy,

 

- promocja wartości i idei wspierających godność osoby, dobro rodziny, równość płci oraz prawa kobiet i dzieci a także odpowiedzialność za osobiste decyzje i gotowość ochrony słabszych,

 

- stosowanie procedur behawioralno-poznawczych w celu korygowania postaw i zachowań związanych z przemocą,

 

-uczenie umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz samokontroli.

 

Cele programu:

 

Cel główny: zastąpienie stosowania dotychczasowych zachowań przemocowych, zachowaniami alternatywnymi w relacji z osobami bliskimi, wielostronna interwencja skierowana na zmianę zachowań uczestników programu.

 

Cele szczegółowe:

 

-wyuczenie społecznie pożądanych zachowań – podstawowych umiejętności prospołecznych,

 

-wyuczenie kontrolowania złości poprzez identyfikację czynników wyzwalających, sygnałów

 

   poprzedzających czasowych, sytuacyjnych, fizycznych,

 

-zwiększenie poczucia odpowiedzialności, przyzwoitości oraz uwzględnienie potrzeb i praw

 

   innych osób.

 

Uczestnicy programu:

 

Adresatami niniejszego programu są osoby stosujące przemoc w rodzinie, dlatego zasadniczym warunkiem przyjęcia do programu jest uznanie faktu stosowania przemocy
w rodzinie. Uczestnikami programu mogą być:

 

-osoby dobrowolnie zgłaszające się na zajęcia,

 

-osoby skierowane przez sąd, skazane za przestępstwo przeciwko rodzinie, korzystające
z warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,

 

-osoby skierowane przez instytucje lub zespoły interdyscyplinarne w związku z prowadzoną procedurą Niebieskie Karty.

 

Reguły uczestnictwa w programie:

 

Przed przystąpieniem do programu uczestnicy podpisują kontrakt określający zasady uczestnictwa, który zawiera między innymi:

 

-wymogi systematycznej obecności na zajęciach oraz sankcje za uchylanie się od udziału,

 

-zobowiązanie do powstrzymywania się od zachowań przemocowych,

 

-zobowiązanie do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i zażywania substancji psychotropowych,

 

-obowiązek do bezpośredniego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania
w trakcie zajęć,

 

-uznanie osobistej odpowiedzialności za fakt stosowania przemocy w rodzinie.

 

 Czas trwania programu:

 

Zajęcia powinny być prowadzone w formie spotkań indywidualnych i sesji grupowych (w tym minimum 1 spotkanie indywidualne z każdym uczestnikiem programu -  1 godzina zegarowa oraz 39 godzin zegarowych zajęć grupowych dla uczestników programu), a przerwy między nimi nie mogą być dłuższe niż 2 tygodnie. Zajęcia odbywają się przez okres około 2,5 miesiąca.

 

Zakładane rezultaty:

 

Działania diagnostyczne i edukacyjne mają przyczynić się do:

 

-uświadomienia czym jest przemoc, jakie są jej konsekwencje,

 

-uzyskanie świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich,

 

-nabycie nowych umiejętności rozwiązywania konfliktów bez używania agresji,

 

-nabycie umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć,

 

-nabycie umiejętności partnerskiego współdziałania w rodzinie..

 

Monitoring i ewaluacja:

 

Zachowania uczestników są monitorwane w trakcie zajęć przez osoby prowadzące oraz po ich ukończeniu poprzez kontakt z przedstawicielami zespołów interdyscyplinarnych oraz innych instytucji, które zajmują się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Realizator programu i nabór uczestników:

 

Realizatorem programu dla osób z terenu powiatu kolneńskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 69 D, 18-500 Kolno.

 

Kwalifikacje osób zainteresowanych udziałem odbywają się:

 

- w każdy wtorek i piątek w godz. 7.30- 9.30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

 

-telefonicznie: 86 278 13 34

 

-poprzez zgłoszenie pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Udział w programie jest bezpłatny.

 

Podmioty realizujące program oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych  wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu kolneńskiego w 2020r..

 

Nazwa

Powiat

Dane teleadresowe

ulica

kod

miasto

telefon

fax

e-mail

www

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

 Powiat kolneński

Wojska Polskiego 69 D

 18-500

 Kolno

86 278 13 34

86 278 12 99

 86 278 13 34

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 www.pcprkolno.pl