Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie jest samorządową jednostką organizacyjną , realizującą zadania pomocy społecznej i podlegającą Radzie Gminy Kolno.

Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

 1. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej
 2. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
 3. pracę socjalną skierowana na pomoc osobom i rodzinom, mająca na celu wzmocnienie, bądź odzyskanie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, oraz stwarzanie warunków sprzyjających temu celowi, udzielanie porad rodzinom i osobom tego potrzebujących w zakresie załatwiania spraw urzędowych, dotyczących spraw bytowych;
 4. przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą;
 5. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;
 6. przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;
 7. organizowanie robót publicznych mających na celu reintegrację zawodową i społeczną bezrobotnych;
 8. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek i wydawanie decyzji w tych sprawach;
 9. przyznawanie i wypłacanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendiów i zasiłków szkolnych);
 10. realizowanie zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 11. zapewnienie obsługi organizacyjno – technicznej zespołu interdyscyplinarnego.
 12. przyznawania i wypłacanie świadczeń wychowawczych;
 13.  realizowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy;
 14. przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych;
 15. organizowanie prac społeczno - użytecznych;
 16. przyznawanie i wydawanie Karty Dużej Rodziny;
 17. realizowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie mieczy zastępczej