Dnia 2 grudnia 2020 r. w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie obradowało jury konkursu plastycznego pt. „Stop Przemocy!” organizowanego przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujący przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie. Konkurs realizowany był w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kolno na lata 2016-2020.

Głównymi celami konkursu było: eliminowanie zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży empatii i szacunku wobec drugiego człowieka, podnoszenie świadomości i wrażliwości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających ze stosowania i doświadczania przemocy (rówieśniczej, rodzinnej, sąsiedzkiej, szkolnej, w literaturze, w telewizji, w grach multimedialnych), pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy, rozwijanie umiejętności artystycznych, twórczych dzieci i młodzieży.

Prace na konkurs można było przesłać do organizatora w terminie od 20 października 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. Konkurs skierowany był do grup dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Kolno i przeprowadzony był w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III, IV-VI, VII-VIII. Prace plastyczne można było wykonać dowolną, płaską techniką (np. szkic ołówkiem, farba plakatowa, collage, witraż, akwarela, kredki, pastele, wydzieranka, inne). Do organizatora konkursu wpłynęło 47 ciekawych prac. Wszystkie były piękne i widać było w nich wkład artystyczny uczestników. Członkowie jury mieli ogromny dylemat przy wyłonieniu liderów konkursu. Prace oceniała komisja w składzie: Mariusz Wesołowski - Dyrektor CKGK, Agnieszka Duda - Dyrektor GOPS w Kolnie, Anna Masłowska - Koordynator NK KPP w Kolnie, Stanisław Szymańczyk - Dyrektor ZOPO.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU PLASTYCZNEGO

pt. „Stop Przemocy!”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pt. „Stop Przemocy!” został rozstrzygnięty. Do organizatora konkursu wpłynęło 47 ciekawych prac.

 Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:

-zgodność z tematyką i celem konkursu

-estetykę wykonania pracy

-oryginalność

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kolno  informuje, iż został zmieniony regulamin konkursu plastycznego pt. „Stop Przemocy!". Zmiany dotyczą terminu zgłoszenia na konkurs oraz ogłoszenia wyników konkursu. Zgodnie ze zmienionym regulaminem prace konkursowe wraz z Kartą Zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby GOPS w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5,18-500 Kolno do dnia 30.11.2020 r.

Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi dnia 02.12.2020 r. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie http://gops.gminakolno.pl do dnia 04.12.2020 r.

 

Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.

Do pobrania: aktualny regulamin

 

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo na stronie: http://gops.gminakolno.pl/index.php/formy-pomocy/zespol-interdyscyplinarny/konkursy/255-konkurs-stop-przemoc