Czym zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kolno?

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie – to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie.

Zespół tworzy wójt, burmistrz albo prezydent miasta, powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.

W naszej Gminie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie rozpoczął swoją działalność w lipcu 2011 r. W skład zespołu wchodzi 15 osób. Są to przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicare s.c”, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kolnie, Oświaty, Sądu Rejonowego w Łomży, Stowarzyszenia „Rodzina”, Szkoły Podstawowej w Zabielu oraz Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie. Zespół zbiera się w ramach potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Do głównych celów i zadań Zespołu należą:

 1. budowanie lokalnego systemu, jakości opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 2. zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.

Do indywidualnych przypadków powoływane są grupy robocze. W skład grupy roboczej wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w przedszkolu - wychowawca przedszkolny. Jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista.

Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem oraz realizacją stosownej pomocy a także jej monitoring.

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny/ Grupy Robocze są przede wszystkim:

 • rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka,
 • rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.)
 • rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub używa się niedozwolonych środków uzależniających,
 • rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem (dziećmi), pojawiają się zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd.,
 • rodziny, w których rodzice (opiekunowie) są umysłowo, emocjonalnie, lub fizycznie upośledzeni,
 • rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu,
 • rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci,
 • rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców jest nieletnie,
 • osoby samotne, wymagające objęcia pomocą.

Zgodnie z Art. 9d. 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w Rodzinie podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie (art. 9d.2).

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w Rodzinie (art. 9d. 4.).

 

Kontakt:

Agnieszka Magda Bałdyga

- Przewodniczący Zespołu

Pok. nr 12

tel. 86 262 30 71