Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwotę 1 922 zł.

Świadczenie wypłacane jest w jednorazowej kwocie 1.000,00 zł na każde dziecko.