Drukuj

Osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne i utraciły do niego prawo z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje zasiłek dla opiekuna.

Przesłanką uzasadniającą przyznanie zasiłku dla opiekuna jest spełnienie warunków jakie uprawniały do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Do przesłanek tych zalicza się między innymi:

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie. Za okres od 1 lipca 2013 r. do 14 maja 2014 r. zasiłek dla opiekuna zostanie wypłacony łącznie z ustawowymi odsetkami.