Drukuj

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują przepisy ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

 

Świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka matce, ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Tym ostatnim jest osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu o jego przysposobienie.

Niniejsze świadczenie przyznawane jest na wniosek. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Do wniosku należy dołączyć dwa zaświadczenia lekarskie:

Świadczenie będzie wypłacane jednorazowo w wysokości 4 000 zł.
Świadczenie to nie jest uzależnione od osiąganego dochodu.
Świadczenie nie będzie się wliczało do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym m. in. z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego.
Świadczenie nie będzie też podlegało egzekucji komorniczej i administracyjnej oraz nie będzie opodatkowane podatkiem od osób fizycznych.