Czym jest zasiłek okresowy?

Zasiłek okresowy jest jedną z form wsparcia finansowego i przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość zasiłku okresowego

 1. Zasiłek okresowy ustala się:
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
  • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 2. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy między:
  • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
  • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 3. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Komu przysługuje zasiłek okresowy?

Zasiłek okresowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej ( 701,00 zł).

Zasiłek okresowy przysługuje rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (528,00 zł na osobę w rodzinie).

JAK UBIEGAĆ SIĘ O ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy przyznaje się na wniosek osoby spełniające wymienione kryteria. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego, który sprawdza sytuację zawodową, zdrowotną, finansową, osobistą i rodzinną.

Jakie dokumenty należy złożyć by otrzymać zasiłek okresowy?

W celu otrzymania zasiłku okresowego trzeba udać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie ul. Sienkiewicza 5 i tam złożyć wniosek o zasiłek okresowy. Poza wnioskiem należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Dokumenty potwierdzające sytuację zawodową, finansową, zdrowotną osoby wnioskującej i jej rodziny,
 • Należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 • Zaświadczenie od lekarza w przypadku przewlekłego leczenia osoby ubiegającej się o świadczenie lub członka rodziny.
 • Warto także skonsultować dobór dokumentów z pracownikiem socjalnym - powinien on wskazać wymagane dokumenty, które będą niezbędne do przyznania zasiłku okresowego.