Drukuj

Zasiłek stały jest jednym ze świadczeń z pomocy społecznej. Przysługuje on osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy. Aby otrzymać świadczenie należy spełnić kryterium dochodowe.


W przypadku osoby samotnej wysokość zasiłku stałego wyliczana jest z różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującym a dochodem danej osoby ubiegającej się o zasiłek stały. Kwota nie może przekroczyć 645 złotych.

Dla osoby pozostającej w rodzinie oblicza się różnicę między kryterium dochodowym a dochodem osoby w rodzinie. Minimalna wartość każdego zasiłku stałego to 30 złotych.


Samotne gospodarowanie: dana osoba musi być niezdolna do pracy z powodu wieku lub niezdolna do pracy całkowicie, jeżeli jej dochód jest mniejszy od kryterium dochodu osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe. Pozostanie w rodzinie: dana osoba jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna, jeśli jej dochód i dochód na osobę w rodzinie są mniejsze od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Jeżeli ubiegasz się o przyjęcie do domu pomocy społecznej lub w nim zamieszkujesz - przysługuje Ci zasiłek stały, jeśli spełniasz wymagane kryteria przed przyjęciem do domu pomocy społecznej.


Osobom pobierającym:

Do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego. 


Zasiłek stały przyznaje się na wniosek osoby spełniające wymienione kryteria. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który sprawdza sytuację finansową, osobistą i rodzinną.


W celu otrzymania zasiłku stałego trzeba udać się do ośrodka pomocy społecznej i tam złożyć wniosek o zasiłek stały. Poza wnioskiem należy dostarczyć następujące dokumenty:

Warto skonsultować dobór dokumentów z pracownikiem socjalnym - powinien on wskazać wymagane dokumenty, które będą niezbędne do przyznania zasiłku stałego