Co to zasiłek stały?

Zasiłek stały jest jednym ze świadczeń z pomocy społecznej. Przysługuje on osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy. Aby otrzymać świadczenie należy spełnić kryterium dochodowe.

Ile wynosi zasiłek stały?

W przypadku osoby samotnej wysokość zasiłku stałego wyliczana jest z różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującym a dochodem danej osoby ubiegającej się o zasiłek stały. Kwota nie może przekroczyć 645 złotych.

Dla osoby pozostającej w rodzinie oblicza się różnicę między kryterium dochodowym a dochodem osoby w rodzinie. Minimalna wartość każdego zasiłku stałego to 30 złotych.

Komu przysługuje zasiłek stały?

Samotne gospodarowanie: dana osoba musi być niezdolna do pracy z powodu wieku lub niezdolna do pracy całkowicie, jeżeli jej dochód jest mniejszy od kryterium dochodu osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe. Pozostanie w rodzinie: dana osoba jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna, jeśli jej dochód i dochód na osobę w rodzinie są mniejsze od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Jeżeli ubiegasz się o przyjęcie do domu pomocy społecznej lub w nim zamieszkujesz - przysługuje Ci zasiłek stały, jeśli spełniasz wymagane kryteria przed przyjęciem do domu pomocy społecznej.

Komu nie przysługuje zasiłek stały?

Osobom pobierającym:

  • rentę socjalną, 
  • świadczenia pielęgnacyjne, 
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (ze względu na termin jego przysługiwania),
  • zasiłek dla opiekuna,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy.

Do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego. 

Jak ubiegać się o zasiłek stały?

Zasiłek stały przyznaje się na wniosek osoby spełniające wymienione kryteria. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który sprawdza sytuację finansową, osobistą i rodzinną.

Jakie dokumenty należy złożyć by otrzymać zasiłek stały?

W celu otrzymania zasiłku stałego trzeba udać się do ośrodka pomocy społecznej i tam złożyć wniosek o zasiłek stały. Poza wnioskiem należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • kserokopię orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub zaliczenie do I/II grupy inwalidów (uwzględniane jest również złożenie wniosku o orzeczenie).
  • dokumenty potwierdzające sytuację finansową osoby wnioskującej i jej rodziny,
  • należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Warto skonsultować dobór dokumentów z pracownikiem socjalnym - powinien on wskazać wymagane dokumenty, które będą niezbędne do przyznania zasiłku stałego