Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują:

 1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
 2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Pracownik socjalny GOPS w Kolnie, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość odpłatności reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej dnia 22 września 2005r.

Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy w tej formie, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

Usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód wynosi:

 1. dla osoby samotnej mniej niż kryterium dochodowe wskazane w ustawie o pomocy społecznej tj. 701,00 zł
 2. dla osoby pozostającej w rodzinie mniej niż kryterium dochodowe wskazane w ustawie o pomocy społecznej tj. 528,00 zł na każdą osobę

Wymagane dokumenty

 1. ustny lub pisemny wniosek o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych
 2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu
 3. kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu)
 4. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
 5. oryginał zaświadczenia lekarza psychiatry o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych (dokument pomocniczy)
 6. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
 7. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Wniesienie odwołania nie podlega opłatom.

Pomocy udziela:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno

tel. 86 278 20 72, 86 278 20 63