Drukuj

RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie informuje, że w dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 (M.P z 2014 poz. 430) w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „programem” oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „rozporządzeniem”(Dz. U. z 2014 r. poz. 755).  Uchwała i rozporządzenie wchodzą w życie w dniu 16 czerwca 2014 r.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki (uczących się do 25 roku życia), Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:


W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek
o przyznanie Karty, poza dokumentami wymienionymi powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny należy  złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty (taki sam wniosek jak o wydanie karty) dla osoby, której karta uległa zniszczeniu/została skradziona/zgubiona i dołączyć do niego oświadczenie do duplikatu oraz potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie duplikatu .

Od 1 marca 2021 roku opłata ta wynosi 10,12 zł, natomiast opłata za druga formę karty nie uległa zmianie.

Wpłaty można dokonać na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie ul. Sienkiewicza 5 18-500 Kolno na numer BS Kolno 55 8754 0004 0000 7807 2000 0010

 W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przed dniem 1 stycznia 2018 r. (forma tradycyjna – plastikowa), nie ponosi opłaty za zamówienie dodatkowej elektronicznej formy karty (aplikacja na telefon), jeżeli złoży wniosek o przyznanie karty elektronicznej, przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Dla wniosków złożonych w 2018 roku w przypadku składania kolejnego wniosku dotyczącego zamówienie dodatkowej formy karty (tradycyjnej lub elektronicznej) opłata wynosi 9,21 zł. Wpłaty można dokonać na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie ul. Sienkiewicza 5 18-500 Kolno na numer BS Kolno 55 8754 0004 0000 7807 2000 0010. W tytule przelewu należy wpisać: opłata za zamówienie dodatkowej formy dla (imię i nazwisko osoby, dla której wnosimy o wydanie  karty).

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5 pok. 5 (I pientro), od  poniedziałku do piątku w godz.7.30 - 15.00, tel 86 278 20 76.

Czas oczekiwania na tradycyjną (plastikową) Kartę Dużej Rodziny wynosi miesiąc czasu. Po otrzymaniu smsa, że karta jest do odbioru w gminie, należy ją odebrać osobiście (za okazaniem dowodu osobistego) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie przy ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno, pokój 5 na (I piętrze).

 

Wnioski o przyznanie karty dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz na naszej stronie w zakładce PLIKI DO POBRANIA/ KARTA DUŻEJ RODZINY