RZĄDOWY PROGRAM KARTY DUŻEJ RODZINY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie informuje, że w dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 (M.P z 2014 poz. 430) w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „programem” oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zwanego dalej „rozporządzeniem”(Dz. U. z 2014 r. poz. 755).  Uchwała i rozporządzenie wchodzą w życie w dniu 16 czerwca 2014 r

 

Katalog zniżek znajduje się na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl

 

Z programu może skorzystać rodzina, która ma na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci:

• w wieku do ukończenia 18 roku życia;

• w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub

szkole wyższej

• bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o

umiarkowanym albo znacznym stopni niepełnosprawności.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  6. w przypadku osób, które osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej, wystawionej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.

• W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty.

• W przypadku stwierdzenia przez urzędnika GOPS w Kolnie utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.

• Stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez GOPS w Kolnie.

• W przypadku gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających z programu.

• Karta nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu.

• Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. - • Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, należy złożyć wniosek o duplikat Karty. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia oraz należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty. Na dowodzie wpłaty należy uiścić imię i nazwisko oraz adres , w tytule przelewu napisać: opłata za duplikat karty. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 8,76 zł na rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie ul. Sienkiewicza 5 18-500 Kolno

na numer BS Kolno 55 8754 0004 0000 7807 2000 0010

 

WAŻNE! W przypadku osób, które ukończyły 18 lat Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej.

Za realizację zadania związanego z przyjmowaniem wniosków oraz wydawaniem Kart Dużej Rodziny odpowiada GOPS w Kolnie

 

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny są wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku

Pomocy Społecznej w Kolnie  w pok. nr 5

Informacje udzielane są pod numer telefonów: (86) 278-20-76

1. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny - Kliknij TU , aby pobrać.

2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych- Kliknij TU , aby pobrać

 

3. Zgoda na wykorzystanie numeru telefonu.- Kliknij TUaby pobrać

4. Oświadczenie osoby składającej wniosek.- Kliknij TU , aby pobrać