HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ PRZEWIDZIANYCH USTAWAMI
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE

  

 

Lp.

Rodzaj świadczenia

Terminy wypłat

1.

Zasiłki stałe

25 – 30 każdego miesiąca

2.

Zasiłki okresowe

25 – 30 każdego miesiąca

3.

Zasiłki celowe

6 – 8;  16 – 18;  25 – 30 każdego miesiąca

4.

Zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

25 – 30 każdego miesiąca

5.

Świadczenia  rodzinne

i Fundusz Alimentacyjny

25 – 30 każdego miesiąca

6.

Dodatki mieszkaniowe

do 10 każdego miesiąca

7.

Dodatki energetyczne

do 10 każdego miesiąca

8.

Świadczenia wychowawcze

25 – 30 każdego miesiąca

 

 

Terminy wypłat mogą ulec zmianie w przypadku kiedy termin wypłaty przypada na  sobotę, niedzielę

lub święto tzn. będą wypłacane w dniu poprzedzającym wyznaczony termin w harmonogramie.