Drukuj

Najemcy lokali mieszkaniowych, podnajemcy, osoby mieszkające w lokalach, do których przysługuje im prawo spółdzielcze, osoby, mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych i inne osoby mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy..

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?

Wnioski dotyczące dodatków mieszkaniowych można odebrać w Dziale Świadczeń lub pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Składać wnioski należy od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach od 7.30 do 15.00 a w czwartek w godzinach od 7.30 do 16.00 w Dziale Świadczeń, ul. Hubska 30/32 w BIURZE OBSŁUGI KLIENTA na parterze budynku.

Pobierz wnioski

Regulacje ustawowe dotyczące udzielania pomocy w formie dodatków mieszkaniowych precyzyjnie określają zasady i tryb ich przyznawania. Osoba ubiegająca się o taką formę pomocy w regulowaniu opłat za zajmowany lokal mieszkalny musi spełniać wszystkie określone warunki w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Niespełnienie choćby jednego z nich wyklucza możliwość uzyskania świadczenia. Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy Państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Przyznaje się go na wniosek osoby uprawnionej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Kryteria ustawowe:

 1. Posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

Dodatek przysługuje:

 1. Uzyskiwanie odpowiednio niskich dochodów.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom - jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Ustawodawca w sposób wyczerpujący wymienia odliczenia od przychodu, a wyliczenie to stanowi katalog zamknięty.( art.3 ustęp 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dn. 21 czerwca 2001r. – Dz. U. z 2013r. poz. 966 ze zm.)

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)). – (obecnie dochód z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 2869zł )

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

 1. Zajmowanie lokalu mieszkalnego o odpowiedniej powierzchni użytkowej - zróżnicowanej w art. 5. ust. 1. ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dn. 21 czerwca 2001r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 966 ze zm.)- w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 1. 30%,
 2. albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa od:

Liczba osób
w gospodarstwie domowym
Powierzchnia normatywna, do której jest naliczany dodatek mieszkaniowy 130% -
powierzchnia użytkowa lokalu, której nie można przekroczyć aby otrzymać świadczenie
30%
150% -
pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%
1 osoba 35 m2 45,5 m2 52,5 m2
2 osoby 40 m2 52,0 m2 60,0 m2
3 osoby 45 m2 58,5 m2 67,5 m2
4 osoby 55 m2 71,5 m2 82,5 m2
5 osób 65 m2 84,5 m2 97,5 m2
6 osób 70 m2 91,0 m2 105,0 m
7 osób 75 m2 97,5 m2 112,5 m2
8 osób 80 m2 104,0 m2 120,0 m2
osób 85 m2 110,5 m2 127,5 m2
10 osób 90 m2 117,0 m2 135,0 m2
11 osób 95 m2 123,5 m2 142,5 m2
12 osób 100 m2 130,0 m2 150,0 m2

 

Do obliczania dodatku zgodnie z art. 5. ust. 3. powołanej ustawy przewiduje się możliwość przyjęcia zwiększonej powierzchni normatywnej lokalu mieszkalnego o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje:

Kompetencje do orzekania o zamieszkiwaniu w oddzielnym pokoju należą do powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 roku, poz. 776 z późn. zm.).

Wymóg zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, ma zastosowanie wówczas, gdy osoba niepełnosprawna zamieszkuje w lokalu z innymi osobami. Zatem w razie braku innych osób zamieszkujących nie ma rozróżnienia na pokoje oddzielne i nieoddzielne a posiadanie przez osobę niepełnosprawną orzeczenia o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju nie skutkuje automatycznie powiększeniem normatywnej powierzchni. Powierzchnię normatywną zawsze powiększa się przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego w sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna porusza się na wózku inwalidzkim.

Dodatek mieszkaniowy uzależniony jest również od wysokości wydatków mieszkaniowych w miesiącu, w którym jest składany wniosek. Do obliczenia jego wysokości przyjmuje się następujące wydatki:

 1. czynsz,
 2. opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach
 3. przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 5. odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 6. inne niż wymienione w pkt.1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
 7. opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 8. wydatki stanowiące podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

W przypadku lokali, w których nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody, lub instalacji gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – przysługuje ryczałt na zakup opału, który stanowi część dodatku mieszkaniowego. Ryczałt na zakup opału oblicza się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ze zm.);

Przy zajmowaniu części lokalu przez osobę lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się tylko wydatki, przypadające na tę część lokalu lub domu. Jeżeli osoba, ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, mieszka w lokalu spółdzielczym itp.) do wydatków dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:

Dodatkowe informacje :

Postępowanie w sprawie przyznanego dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Od decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązana jest wypełnić i złożyć odpowiednie dokumenty.

Pełne informacje na temat składania wniosków oraz niezbędnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, zasad przyznawania dodatku, jego wypłacania i wstrzymywania można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta Działu Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 30-32 lub na stronie http://www.mops.wroclaw.pl/.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dn. 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 966 ze. zm.);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U.Nr 156, poz. 1817 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).