Deklaracja dostępności strony gops.gminakolno.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gops.gminakolno.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego GOPS w Kolnie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-12-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Duda, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 862782631. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

Adres organu odwoławczego: ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno

Adres e-mail organu odwoławczego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon organu odwoławczego: 862782631

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności - dostępność architektoniczna

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, Ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno

 

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie prowadzą 2 wejścia:

  • główne od H. Sienkiewicza,
  • dodatkowe od ul. B.Prusa .

Lokalizacja jest oznaczona czerwoną tablicą informacyjną znajdującą się od ul. Sienkiewicza. Do wejścia głównego  oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe nie są skontrastowane. Za drzwiami znajduje się wiatrołap oraz drugie drzwi – szklane, które nie zostały skontrastowane. Dodatkowe wejście od ul. B.Prusa posiada schody. Drzwi wejściowe nie są skontrastowane.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze są to pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, toaleta dla pracowników, interesantów  oraz  dla osób niepełnosprawnych.

Na pierwsze piętro prowadzą schody. Biegi schodów oraz spoczniki mają odpowiednią szerokość i długość. Schody wyposażone są w poręcz. Brak windy w budynku.

Wszystkie przejścia zabezpieczone są drzwiami, przez które może przejść/przejechać na wózku osoba niepełnosprawna.

Ciągi komunikacyjne nie mają utrudnień w postaci progów. Szerokość korytarzy jest zgodna z warunkami technicznymi.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek posiada dostosowaną toaletę o odpowiedniej przestrzeni manewrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Znajduje się na parterze i jest oznaczona. Armatura sanitarna oraz włącznik światła umieszczone są na wysokości umożliwiającej korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym. Pomieszczenie nie posiada przewijaka ani przycisku alarmującego.

Budynek nie posiada:

  • Pochylni dla wózków,
  • urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących,
  • oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego,
  • pętli indukcyjnej.

Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika.

W budynku brak ogólnej informacji o drogach ewakuacji. Piktogramem oznaczone tylko wyjście. W budynku brak systemu powiadamiania alarmowego, zarówno dźwiękowego, jak i świetlnego.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajdują się 4 wydzielone miejsca parkingowe. Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu  i online.