Dziś jest niedziela 24 czerwiec 2018 r.  Imieniny obchodzą: Danuty, Jana, Janiny


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

Ogłasza nabór na stanowisko referenta
d/s realizacji funduszu alimentacyjnego

Określenie wymagań.

  1. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie – min. średnie ekonomiczne.

2. Doświadczenie zawodowe w administracji .

  1. Wymagania dodatkowe;

Znajomość przepisów z zakresu:

1. Ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 nr 192, poz. 1378 ze zm.).

2. Kodeks postępowania administracyjnego.

3.Ustawy o ochronie danych osobowych.

4.Ustawy o samorządzie gminnym.

5.Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2003 nr 228. poz. 2255 ze zm.).

6. Ustawy o postępowania egzekucyjnym w administracji.

7. Ustawy o pomocy społecznej.

  1. Wymagane cechy osobowe:

1. Kultura osobista.

2. Kreatywność.

3. Motywacja.

4. Rzetelność.

5. Zdolność podejmowania inicjatyw.

6. Komunikatywność,

7. Umiejętność pracy w zespole.

8. Nieposzlakowana opinia.

  1. Zakres zadań:

1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

2. Prowadzenie rejestru przyjmowanych wniosków.

3. Przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach.

4. Przygotowywanie decyzji administracyjnych ustalających upragnienia do świadczeń funduszu alimentacyjnego

5. Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń osobie uprawnionej.

6. Przygotowanie list wypłat.

7. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej odwołań od decyzji administracyjnych.

8. Prowadzenie postępowania dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń.

9. Współpraca z samorządem województwa w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w ramach Unii Europejskiej.

10. Występowanie do komornika sadowego o wydanie stosownych zaświadczeń dotyczących bezskuteczności egzekucji alimentów.

11. Przygotowywanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

12. Informowanie komornika sądowego oraz organu właściwego wierzyciela o działaniach podjętych wobec dłużnika alimentacyjnego oraz ich efektach.

13. Przekazywanie dłużnikowi oraz organowi właściwemu dłużnika informacji o wysokości zobowiązań dłużnika wobec Skarbu Państwa z tytułu:

· wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego

· zaliczek alimentacyjnych

· świadczeń wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, póz 200 ze zm.).

14. Sporządzanie informacji z realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego oraz sprawozdawczości dla wojewody.

15. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

16. Przestrzeganie przepisów KPA.

17. Archiwizacja akt spraw ostatecznie załatwionych i przekazywanie ich do archiwum zakładowego.

18. Wykonywanie w uzasadnionych przypadkach czynności i zadań dodatkowych nieobjętych zakresem czynności, zlecanych przez dyrektora GOPS.

  1. Wymagane dokumenty:

1. CV, list motywacyjny.

2. Kwestionariusz osobowy.

3. Kopie świadectw pracy.

4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje.

5. Oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.

6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 2 lutego 2009r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno tel. 086 278-26-31 lub pocztą na adres GOPS z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko d/s realizacji funduszu alimentacyjnego"

Dokumenty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  1. Inne informacje

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kolnie oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i GOPS w Kolnie. Osoby spełniające wyżej wymienione kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się dnia 5 lutego 2009r. o godz. 11:00 w siedzibie GOPS Kolno. informacja o wynikach naboru zostanie podana w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

Kolno 2009.01.21.

Dyrektor GOPS
Krystyna Kajko

© 2008 GOPS Kolno | created by Piotr Florczyk
aktualizacja: 15.02.2010