Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie w okresie od 01.11.2021 r. do 31.05.2022 r. będzie realizował projekt pt. „Kluby seniora w Gminie Kolno”, którego beneficjentem jest Gmina Kolno, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Celem projektu jest utworzenie dwóch nowych klubów seniora w Zaskrodziu i Borkowie oraz kontynuacja działań w klubach w Janowie i Wykowie.

Grupą docelową w projekcie jest 40 osób (28 kobiet i 12 mężczyzn) zamieszkałych na terenie Gminy Kolno – seniorzy, osoby niesamodzielne, osoby niepełnosprawne i ich otoczenie (dzieci/młodzież). Grupa ta zostanie objęta kontraktami socjalnymi.

W ramach rekrutacji planowane jest przyjęcie po śr. 10 uczestników do każdego z 4 klubów. Projekt przewiduje również zaangażowanie 4 osób do prowadzenie klubów, przeszkolenia tych osób oraz ich zatrudnienia. Tematyka szkolenia będzie obejmować zakres: aspekty administracyjne i prawne w zakresie funkcjonowania klubu seniora, zadania i sposoby ich realizacji, praktyka działania, dobre praktyki, współpraca.

Planowane w klubach są zajęcia animacyjne realizowane przez animatorów przeprowadzających zajęcia tematyczne dwa razy w miesiącu w każdym z klubów. Tematyka zajęć będzie dobierana na postawie sugestii uczestników i będzie zapewniała rozwój zainteresowań.

Ponadto zostaną zorganizowane dla uczestników Klubów dwa wyjazdy, np. do teatru, filharmonii, kina lub miejsca kultury.

Projekt przewiduje wyposażenie klubów seniora w niezbędne meble, urządzenia oraz materiały do realizacji zajęć w klubach, np. materiały papiernicze, artykuły do wykonania rękodzieł.

 

Zapraszamy osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie do śledzenia strony Urzędu Gminy Kolno oraz strony naszego Ośrodka, gdzie zostaną opublikowane informacje o rozpoczętej rekrutacji.