Drukuj

Informacja o wynikach składania ofert cenowych

 

na przeprowadzenie instrumentu aktywnej integracji o charakterze zawodowym – szkolenia zawodowe w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie prowadził zapytanie ofertowe w okresie od 26 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020 r.

Informuje się, że w wyniku składania ofert cenowych na przeprowadzenie instrumentu aktywnej integracji o charakterze zawodowym – szkolenia zawodowe wpłynęła jedna oferta:

1)      Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - Łomża

 

Uzasadnienie

W wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na przeprowadzenie instrumentu aktywnej integracji o charakterze zawodowym – szkolenia zawodowe wybrana została oferta Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z Łomży ze względu na spełnienie wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym. Wobec powyższego z wymienionym oferentem zostanie zawarta umowa na realizację ww. zadania w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II”

 

Kolno, dnia 03.07.2020 r.

 

                                                                                                                                                                    DYREKTOR

                                                                                                                                         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

                                                                                                                                                           mgr inż. Agnieszka Duda