Drukuj

 

Informacja o wynikach składania ofert cenowych

 

na przeprowadzenie instrumentu aktywizacji społecznej – warsztaty aktywizacyjne w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie prowadził zapytanie ofertowe w okresie od 08 czerwca 2020 r. do 16 czerwca 2020 r.

Informuje się, że w wyniku składania ofert cenowych na przeprowadzenie instrumentu aktywizacji społecznej – warsztaty aktywizacyjne wpłynęła jedna oferta:

1)      Europejskie Centrum Szkoleniowo-Doradcze Monika Duchnowska - Łomża

 

Uzasadnienie

W wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na przeprowadzenie instrumentu aktywizacji społecznej – warsztaty aktywizacyjne wybrana została oferta Europejskiego Centrum Szkoleniowo-Doradczego Monika Duchnowska z Łomży ze względu na spełnienie wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym. Wobec powyższego z wymienionym oferentem zostanie zawarta umowa na realizację ww. zadania w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II”

 

Kolno, dnia 17.06.2020 r.

 

 

 

                                                                                                                                                                                             DYREKTOR

                                                                                                                                                                    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

                                                                                                                                                                                        mgr inż. Agnieszka Duda