Drukuj

 

 

 

Informacja o wynikach składania ofert cenowych

 

 

 

na przeprowadzenie instrumentu aktywizacji społecznej - indywidualne poradnictwo psychologiczne w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna
i kształtowanie kapitału społecznego. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie prowadził zapytanie ofertowe w okresie
od 27 maja 2020 r. do 03 czerwca 2020 r.

 

Informuje się, że w wyniku składania ofert cenowych na instrument aktywizacji społecznej - indywidualne poradnictwo psychologiczne wpłynęły dwie oferty:

 

1)      Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo –Technicznych NOT – Łomża

 

2)      Krzysztofa Dziadkiewicza Centrum Usług Psychologicznych i Logopedycznych EGO – Żary

 

 

 

Uzasadnienie

 

Oferta złożoną przez Krzysztofa Dziadkiewicza Centrum Usług Psychologicznych i Logopedycznych EGO została odrzucona z postępowania wyboru oferty, ponieważ została złożona w formie innej niż wskazywało zapytanie ofertowe.

 

W wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na przeprowadzenie instrumentu aktywizacji społecznej - indywidualne poradnictwo psychologiczne wybrana została oferta Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT z Łomży ze względu na spełnienie wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym. Wobec powyższego z wymienionym oferentem zostanie zawarta umowa na realizację ww. zadania w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II”

 

 

 

Kolno, dnia 04.06.2020 r.

 

 

 

                                                                                                                                                                                DYREKTOR

 

                                                                                                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

 

                                                                                                                                                                      mgr inż. Agnieszka Duda