Informacja o wynikach składania ofert cenowych

 

na przeprowadzenie instrumentu aktywizacji zawodowej - grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego w związku z realizacją projektu pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie prowadził zapytanie ofertowe w okresie od 27 maja 2020 r. do 03 czerwca 2020 r.

Informuje się, że w wyniku składania ofert cenowych na przeprowadzenie instrumentu aktywizacji zawodowej - grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego wpłynęły dwie oferty:

1)      Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo –Technicznych NOT - Łomża

2)      iHire Sp. z o. - Białystok

 

Uzasadnienie

W wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na przeprowadzenie instrumentu aktywizacji zawodowej - grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego wybrana została oferta Łomżyńskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT z Łomży ze względu przedstawienia najniższej ceny brutto za całość zamówienia. Wobec powyższego z wymienionym oferentem zostanie zawarta umowa na realizację ww. zadania w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II”

 

Kolno, dnia 04.06.2020 r.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              DYREKTOR

                                                                                                                                                                     Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

                                                                                                                                                                                    mgr inż. Agnieszka Duda