OGŁOSZENIE

z dnia 26.06.2020 r.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

do składania ofert cenowych na przeprowadzenie szkoleń zawodowych

w związku z realizacją projektu „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II”

w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 października 2020 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5,

tel. 86 278-26-31, fax. 86 278 20 58,

www: gops.gminakolno.pl

 

II. Do składania ofert może przystąpić osoba (lub podmiot), która:

a)    posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy,  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b)    posiada odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia ww. kursu,

c)    dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d)  posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (zgodnie z Wytycznymi w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze runku pracy na lata 2014-2020).

 

III. Wymagania dodatkowe:

a)    doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych zajęć grupowych (min. 2 kursy/szkolenia z ostatnich 5 lat),

b)    posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, kultura osobista, dyskrecja, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, dyspozycyjność.

 

IV. Oferta powinna zawierać:

-        ksero NIP, REGON

-        dokumenty formalno-prawne tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

-        potwierdzenie statusu podatnika podatku od towarów i usług (dotyczy płatników VAT),

-        lista osób prowadzących zajęcia wraz z ich kwalifikacjami i referencjami,

-        proponowaną cenę brutto za całość zamówienia (załącznik nr 1),

-        oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 2),

-        potwierdzone kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,

-        ramowy program kursu/szkolenia.

 

V. Zakres zadań do realizacji:

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przeprowadzenie niżej wymienionych 4 szkoleń zawodowych tj. :

 

1.   Kurs opiekunka środowiskowa - 10 osób, 105 h szkolenia zakończone egzaminem. Zajęcia stacjonarne w cyklach 7 godzinnych. Szkolenie - 15 dni szkoleniowych oraz jeden dodatkowy dzień na egzamin.

Zakres kursu: aspekty prawne działań pomocowych, polityka społeczna, pierwsza pomoc, komunikacja i relacje z podopiecznym, BHP, rozwiązywanie problemów, organizacja opieki, procedury i zasady prowadzenia opieki, wybrane zagadnienia psychologii, zabiegi pielęgnacyjne, etyka w zawodzie. Szkolenie zawodowe pozwoli na nabycie umiejętności z zakresu opieki zdiagnozowane przez pracowników socjalnych, jako deficytowe na lokalnym rynku pracy. Fakt nabycia kompetencji weryfikowany w ramach etapów: a) ETAP I — Zakres b) ETAP II - Wzorzec c) ETAP III — Ocena d) ETAP IV — Porównanie

Wykonawca - zapewnia sale oraz materiały szkoleniowe takie jak np. wydruki skryptów, notatniki, długopisy, teczki. Wykonawca zapewni produkty i materiały do praktycznej nauki zawodu w tym: materiałów do udzielania pierwszej pomocy oraz pielęgnacji dla każdego uczestnika kursu.

 

2.  Kurs prawa jazdy kat. B - 5 osób, 60 h szkolenia zakończone egzaminem. Zajęcia teoretyczne stacjonarne - 30 godz. szkoleniowych oraz szkolenie praktyczne – 30 godzin szkoleniowych. Szkolenie - 20 dni szkoleniowych oraz jeden dzień - na egzamin.

Zakres kursu: Szkolenie obejmować będzie realizację badań lekarskich, szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie prawa jazdy kat. B oraz egzamin państwowy. Szkolenie zawodowe pozwoli na zapewnienie mobilności na rynku pracy jak również wyposażenie uczestników w kwalifikacje niezbędne na lokalnym rynku pracy. Fakt nabycia kwalifikacji realizowany poprzez egzamin państwowy opłacony przez Wykonawcę – pierwsze podejście teoria i praktyka.

Wykonawca - zapewnia sale, dojazdy uczestników na szkolenie praktyczne oraz materiały szkoleniowe takie jak np. wydruki skryptów, notatniki, długopisy, teczki.

 

3.  Szkolenie Pracownik budowlany - 5 osób. Moduły: badania lekarskie, kurs ogólnobudowlany – moduł brukarstwa wraz z materiałami szkoleniowymi i budowlanymi do prawidłowej realizacji szkolenia praktycznego (100h) tj. ok. 14 dni. Szkolenie zakończy się egzaminem dającym kwalifikacje zawodowe.

Zakres kursu: Na potrzeby szkolenia zostanie udostępniona powierzchnia przez Gminę, na której realizowane będą praktyczne godziny szkolenia. Praca wykonana podczas zajęć praktycznych będzie trwałym elementem architektury w Gminie.  W/w szkolenia zakończą się nabyciem kompetencji lub kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim dokumentem.

Wykonawca - zapewnia sale oraz materiały szkoleniowe takie jak np. wydruki skryptów, notatniki, długopisy, teczki. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia materiałów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia kursu ogólnobudowlanego oraz odzieży roboczej dla uczestników.

W skład odzieży ochronnej wchodzi – ubranie ochronne (spodnie ogrodniczki + kurtka), buty robocze, czapka i rękawice - (3 pary).

Wykaz materiałów i narzędzi do szkolenia praktycznego zakupuje i dostarcza Wykonawca:

-        kostka brukowa KOŚĆ (z fazką), gr. 8 cm, kolor szary – 500 m2

-        krawężnik oporowy 12x25x100 cm, kolor szary – 300 szt.

-        pospółka żwirowa – 150 m3

-        cement – 9 ton

Miejsce realizacji zajęć praktycznych – miejscowość Kozioł, gmina Kolno.

 

4.    Kurs z zakresu obsługi koparko-ładowarki 4 osoby – 134 godziny szkolenia tj. ok. 19 dni – zakończony egzaminem.

Zakres kursu: Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu: użytkowania i obsługi koparko-ładowarki, przeprowadzenia podstawowych napraw – łącznie 52 godz. zajęć teoretycznych, 82 godz. zajęć praktycznych oraz przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego.

Wykonawca: zapewnienie i pokrycie kosztów badań lekarskich dla uczestników szkolenia,

-        zapewnienie i pokrycie kosztów transportu uczestników szkolenia (zamieszkujących w gminie Kolno) do miejsca odbywania szkolenia,

-        zapewnienie przeprowadzenia egzaminu umożliwiającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych uczestników,

-        zapewnienie materiałów szkoleniowych takich jak np. wydruki skryptów, notatniki, długopisy, teczki.

 

Uwagi do wszystkich 4 szkoleń zawodowych:

  1. Wykonawca zapewnia sale do zajęć oraz materiały (szkoleniowe + do zajęć praktycznych) i narzędzia do wszystkich szkoleń zawodowych.
  2. Wykonawca ubezpieczy uczestników projektu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) na czas trwania szkoleń.
  3. Wykonawca zapewni produkty ochrony osobistej i środków odkażających związanych z COVID 19 dla każdego uczestnika szkolenia. W skład wchodzi: (przyłbica ochronna, maseczka wielokrotnego użytku – 3 szt., środek do odkażania rąk – 1 butelka – min. 200 ml, rękawiczki jednorazowe – 10 szt. /osoba).
  4. Wykonawca w trakcie wszystkich szkoleń zapewnia odpowiednie warunki ochronne związane z ustawą COVID 19 w zakresie szkoleń zawodowych.

 

Catering i obiady oraz dowóz uczestników na zajęcia i egzamin (za wyjątkiem koparko ładowarki) zapewnia Zamawiający.

Zajęcia prowadzone będą w cyklach 7-8 godzinnych.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości osób zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.

 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również:

- wydanie zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz ukończenie egzaminu zawodowego przez uczestnika oznaczonych logotypami zgodnymi z wytycznymi EFS.

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji z przebiegu szkolenia tj. dziennika szkolenia zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć, rejestru wydanych zaświadczeń – przekazania kserokopii dokumentacji potwierdzonej na zgodność z oryginałem po zakończeniu szkolenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli efektywności i prawidłowości szkolenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i na warunkach określonych w umowie.

Zamawiający dopuszcza powierzenie szkoleń osobom trzecim.

 

Terminy wykonania zamówienia:  lipiec 2020 r. – październik 2020 r. w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą.

 

VI. Kryterium wyboru oferty:

Wykonawca składa jedną ofertę na całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto za całość zamówienia.

 

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kursy zawodowe PAL II” osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od dnia 26.06.2020 r. do dnia 03.07.2020 r. do godz. 14.00

 

VIII. Inne informacje

Informacja o wynikach ofert cenowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (www.gops.gminakolno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

IX. Informacja o zakazie powiązań osobowych lub kapitałowych

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1)    uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2)    posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

X. Postanowienia końcowe

1)   W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

3)    Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

4)   Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

5)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

6)    Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

 

Kolno, dnia 26.06.2020 r.

 

Osoba do kontaktu:                                                              Zatwierdził:

Aneta Rybka                                                               Dyrektor GOPS w Kolnie

Nr tel. 699 671 167                                                              Agnieszka Duda

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2