PROJEKT "AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ, AKTYWNA RODZINA GMINY KOLNO II"

Zapytanie ofertowe - instrument aktywizacji społecznej – warsztaty aktywizacyjne

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 08 czerwca 2020 r. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza

do składania ofert cenowych na przeprowadzenie „Warsztatów aktywizacyjnych”

w związku z realizacją projektu „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II”

w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 października 2020 r.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5,

tel. 86 278-26-31, fax. 86 278 20 58,

www: gops.gminakolno.pl

 

II. Do składania ofert może przystąpić osoba (lub podmiot), która:

a/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy, przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b/ posiada odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia ww. warsztatów,

c/ dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d/ posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej ( zgodnie z Wytycznymi w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.)

 

III. Wymagania dodatkowe:

a/ doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych zajęć grupowych (min. 2 kursy/szkolenia z ostatnich 3 lat),

b/ posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, kultura osobista, dyskrecja, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, dyspozycyjność.

 

IV. Oferta powinna zawierać: 

a/ osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą:

- życiorys (CV),

- list motywacyjny, posiadane referencje,

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje (dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły),

- dokument rejestrowy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób prawnych,

- oświadczenie pisemne: o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo, kandydat na stanowisko korzysta z pełni praw publicznych oraz że posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

- oświadczenie o następującej treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) moich danych osobowych w celu złożenia oferty cenowej w GOPS w Kolnie.

b/ podmioty:

- kserokopia: NIP, REGON

- dokumenty formalno-prawne tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- potwierdzenie statusu podatnika podatku od towarów i usług (dotyczy płatników VAT ),

- lista osób prowadzących zajęcia wraz z ich kwalifikacjami i referencjami.

c/ dokumenty wspólne dla podmiotów i osób fizycznych:

- proponowaną cenę realizacji zamówienia za przeprowadzenie warsztatów (załącznik nr 1),

- potwierdzone kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,

- ramowy program warsztatów.

 

V. Zakres zadań do realizacji:

Do obowiązków osoby prowadzącej „Warsztaty aktywizacyjne” należeć będzie doskonalenie podstawowych umiejętności niezbędnych do podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową, dla 15 uczestników projektu.

Warsztaty powinny składać się z następujących modułów:

1. Warsztaty rozwoju osobistego (21 godzin x 1 grupa 15-sto osobowa) – Treści w ramach szkolenia: komunikacja interpersonalna, komunikacja niewerbalna, aktywne słuchanie, bariery komunikacyjne, asertywność, automotywacja.

2. Warsztaty z autoprezentacji (21 godzin x 1 grupa 15-sto osobowa) - Treści w ramach szkolenia: przygotowanie CV i listu motywacyjnego, rozmowa kwalifikacyjna, radzenie sobie ze stresem, budowanie pewności siebie.

3. Warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych (30 godzin x 1 grupa - 15 osobowa) - Treści w ramach szkolenia: rozwój umiejętności komunikacyjnych, organizacja czasu wolnego, emocje i sposoby ograniczania negatywnych emocji, budowa porozumienia. W tym 7 godzin z zajęć w zakresie przeciwdziałania COVID -19 (profilaktyka, przydatne informacje, zachowania w domu i w przestrzeni publicznej).

Sale na Warsztaty rozwoju osobistego oraz Warsztaty z autoprezentacji zapewnia wykonawca.

Sale na Warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych udostępnia Zamawiający nieodpłatnie dla wykonawcy.

 

Łącznie 72 godzin lekcyjnych – 10 dni.

Do obowiązków prowadzącego należeć będzie również zapewnienie materiałów szkoleniowych np. podręczniki, wydruki skryptów, notatniki, długopisy, teczki itp. niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów.

Miejsce przeprowadzenia warsztatów zostanie wskazane przez Zamawiającego.

Termin realizacji: czerwiec 2020 r. – sierpień 2020 r.

 

VI. Kryterium wyboru oferty:

- cena brutto za całość zamówienia

 

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5, pokój nr 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa na Warsztaty aktywizacyjne” osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od dnia 08.06.2020 r. do dnia 16.06.2020 r. do godz. 13.00.

Informacja o wynikach ofert cenowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (www.gops.gminakolno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

3) Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy cena tej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.

6) Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

 

Osoba do kontaktu:                                                              Zatwierdził:

Aneta Rybka                                                               Dyrektor GOPS w Kolnie

Nr tel. 699 671 167                                                              Agnieszka Duda

Kolno, dnia 08.06.2020 r.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1