PROJEKT "AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ, AKTYWNA RODZINA GMINY KOLNO II"

Zapytanie ofertowe - instrument aktywizacji społecznej - indywidualne poradnictwo psychologiczne

 

Ogłoszenie

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

z dnia 27 maja 2020 r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację instrumentu aktywizacji społecznej – indywidualne poradnictwo psychologiczne w projekcie pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny,  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

 

W ramach usługi przewidziano:

1.     poradnictwo psychologiczne dla każdego uczestnika projektu - 15 osób, zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników (średnio 1 h na osobę x 4 miesiące).

Wsparcie psychologiczne w projekcie skierowane będzie do wszystkich uczestników projektu. Średnia ilość godzin przeznaczona dla 1 osoby to 1 godzina/miesiąc w ciągu 4 miesięcy. Wsparcie będzie odpowiadało na indywidualne zapotrzebowanie konkretnych uczestników.

Proponowane wsparcie psychologiczne ma na celu uświadomienie uczestnikom w jakiej sytuacji na rynku pracy się znajdują oraz wypracowanie postaw wzmacniających skuteczność realizacji celów w tym zawodowych, jak również lepsze radzenie sobie w środowisku lokalnego rynku pracy.

15 os. x 4 h = 60 godz.

 

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno

NIP: 2910065345

Regon: 450160494

Tel.: 862782631

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

A. Warunki podstawowe :

      Usługa poradnictwa psychologicznego świadczona będzie wyłącznie przez osoby posiadające minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w danym obszarze merytorycznym oraz dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub ubóstwem i jako psycholog.

Do spełnienia warunków Wykonawca składa oświadczenie zawarte w formularzu oferty.

 

B. Kryterium oceny:

Oferta kompletna pod względem technicznym i merytorycznym podlegać będzie ocenie i wyborowi według kryteriów:

                        Cena – 100%

 

C. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy składać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta cenowa na indywidualne poradnictwo psychologiczne” osobiście lub za pośrednictwem poczty od dnia 27.05.2020 r. do dnia 03.06.2020 r. do godz. 13:00, zgodnie z załączonym załącznikiem nr 1.

 

 D. Termin realizacji i płatność:

1.     Termin realizacji usługi: od czerwca 2020 r. do końca września 2020 r.

2.     Płatność za wykonanie zadania zrealizowana zostanie po zakończeniu wykonywania usługi, po przedstawieniu dokumentacji z prowadzonego poradnictwa psychologicznego potwierdzającego wykonanie zlecenia oraz przedłożeniu Zamawiającemu faktury za wykonane usługi.

 

 E. Inne informacje.

Informacja o wynikach ofert cenowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (www.gops.gminakolno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

 

Kolno, dnia 27.05.2020 r.

 

                                                                                                         Dyrektor GOPS w Kolnie

                                                                                                               Agnieszka Duda

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1