Program oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Kolneńskiego

 

Program oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie wpisuje się w założenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie powiatu kolneńskiego na lata 2016- 2020, który jest realizacją art. 6. ust.3 i 4 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie informuje że od 27 października 2020 r. do odwołania zmienia formę obsługi interesantów.

 

Prosimy o kontakt z Ośrodkiem za pośrednictwem:

·         Poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         Poczty tradycyjnej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

                                             ul. Sienkiewicza 5

                                             18-500 Kolno

·         Platformy ePUAP: h34w5to7fi

·         Telefonicznie (wykaz numerów poniżej).

 

Wnioski, dokumenty oraz korespondencję prosimy pozostawić w oznaczonym pojemniku w holu budynku. Prosimy w treści składanego dokumentu podać numer kontaktowy.

 

Bezpośrednia wizyta w Ośrodku będzie możliwa w wyjątkowych sytuacjach, kiedy niemożliwe będzie załatwienie sprawy w inny sposób. Odbywać się ona będzie po wcześniejszych konsultacjach telefonicznych i umówieniu się na spotkanie oraz z zachowaniem rygorów sanitarnych.

NUMER TELEFONU

NR POKOJU

 

Dyrektor

86 278 26 31

1

Dyrektor

Dział Pomocy Społecznej

86 278 20 72

2

Pracownicy Socjalni

86 278 20 63

3

Pracownicy Socjalni

86 262 30 71

12

Stypendia Szkolne
Zespół Interdyscyplinarny

Dział Wspierania Rodziny

86 278 20 72

2

Asystent rodziny

579 470 086

Dział Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej

86 262 30 72

4

Główny Księgowy

86 262 30 70

11

Usługi opiekuńcze

„Dobry Start” 300+
Sprawozdawczość

Świadczenia socjalne

Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Wychowawczych

86 262 30 71

12

Świadczenia wychowawcze

500+

86 278 20 76

5

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek energetyczny

Karta Dużej Rodziny

Samodzielne stanowiska

86 262 30 73

 

Informatyk

Szanowni Państwo,

Z uwagi na szybko rozprzestrzeniający się wirus SARS CoV-2 (koronawirus) i aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju  w trosce o nasze wspólne zdrowie, wprowadza się od poniedziałku 16 marca 2020 r. następujące ograniczenia
w bezpośredniej obsłudze Interesantów w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kolnie:

 1. Proszę o przychodzenie do urzędów jedynie w sprawach pilnych, istotnych z punktu widzenia mieszkańców i niecierpiących zwłoki, które wymagają bezpośredniej wizyty w urzędzie i tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 2. W pozostałych sprawach należy kontaktować się z urzędem za pośrednictwem komunikacji elektronicznej ePUAP, czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej lub poprzez e-mail:

Skrytka ePUAP: h34w5to7fi

GOPS: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Po wejściu do budynku administracyjnego interesanci powinni zdezynfekować ręce, zadzwonić pod jeden ze wskazanych numerów tel. (GOPS 86-2782631, 86-2782072, 862782063, 86-2782058, 86-27820-76, 86-2238401)  oraz zaczekać przy stoliku na pracownika.
 2. Każda osoba przychodząca do Urzędu zostanie poproszona o podanie celu wizyty, imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania.
 3. Zaleca się, by Urzędów nie odwiedzały osoby, które powróciły do kraju z regionu, gdzie występuje koronawirus, lub miały kontakt z taką osobą, w szczególności, jeśli obserwują u siebie objawy choroby: gorączkę, kaszel, duszności. W takim przypadku bezwzględnie należy powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
  w Kolnie i postępować zgodnie z zaleceniami służb.
 4. Kontakt osobisty z pracownikami GOPS w Kolnie będzie ograniczony tylko do spraw wyjątkowo pilnych, których nie można załatwić w inny sposób.
 5. Ograniczamy również wyjazdy w teren pracowników socjalnych i asystenta rodziny tylko do wyjazdów wyjątkowo pilnych.
 6. Ograniczamy również wszelkie podróże służbowe związane z udziałem
  w szkoleniach, konferencjach i zjazdach oraz zaplanowane spotkania i zebrania.

Przepraszamy naszych Interesantów za wszelkie niedogodności, ale kierujemy się troską o zdrowie Nas wszystkich. Chcemy maksymalnie ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i nie narażać Państwa na przebywanie w miejscu, w którym jest duża rotacja osób.  Robimy to dla naszego wspólnego dobra. Prosimy o wyrozumiałość i liczenie się z tym, że w tym czasie nie będziemy w stanie wielu spraw, jak dotychczas, załatwiać „od ręki” i niezwłocznie, lecz zgodnie z ustawowymi terminami.

Z poważaniem:

p.o. Dyrektora GOPS w Kolnie  

Ewelina Przytuła                                               

 

Wykaz nr telefonów

Dyrektor

86 278 26 31

FAX

86 278 20 58

Główny księgowy

Samodzielne stanowisko świadczeń pomocy społecznej

86 223 84 79

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek energetyczny

Karta Dużej Rodziny

86 278 20 76

Świadczenia wychowawcze

86 223 84 01

Usługi opiekuńcze

Stypendia szkolne

Zespół Interdyscyplinarny

86 223 84 00

Pracownicy socjalni – rejony 1,2 i 3

asystent rodziny

86 278 20 72

Pracownicy socjalni – rejony 4 i 5

86 278 20 63

OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  KOLNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT DS. FINANSOWYCH – 1 ETAT

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE,
UL. SIENKIEWICZA 5, 18-500 KOLNO

 

1.       Ogólny zakres zadań:

a)      sporządzanie przelewów elektronicznych,

b)      prowadzenie gospodarki finansowo-księgowej (w szczególności dot. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci),

c)      sporządzanie sprawozdań finansowych i statystyki publicznej (w szczególności dot. ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, sprawozdań dot. zatrudnia pracowników do GUS, m.in. Z03, Z06)

d)      sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe (w szczególności dot. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci),

e)      opracowywanie projektu budżetu oraz bieżąca analiza realizacji budżetu,

f)        sporządzanie PK list księgowań dotyczących naliczania wypłat zasiłków,

g)      sporządzanie list płac oraz dokumentacji, obsługa programu Płatnik,

h)      obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, obsługa programu księgowego QNT.

i)        opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora GOPS w Kolnie,

j)        archiwizacja dokumentów i sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem rachunkowym,

k)      prowadzenie rozliczeń związanych z pracami społecznie użytecznymi prowadzonymi na terenie Gminy Kolno,

l)        obsługa kadrowo-płacowa pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie (ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania czasu pracy, prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej, wystawiania zaświadczeń o wysokości zarobków, sporządzaniu listy wynagrodzeń pracowników i PK list wynagrodzeń, sporządzanie dokumentów do ZUS m.in. ZUA, ZZA, ZWUA, DRA, RCA, RZA, RPA, obsługa profilu PUE ZUS, sporządzania kart wynagrodzeń i przygotowywania deklaracji podatkowych za pracowników, przygotowywanie umów zleceń dla zleceniobiorców)

m)    obsługa programu kadrowego Qadr,

n)      odpowiedzialność za bezpieczeństwo przechowywania akt osobowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie,

o)      przestrzeganie przepisów instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

p)      przygotowywanie umów zawieranych z osobami świadczącymi usługi w ramach umów zleceń,

q)      prowadzenie dokumentacji z zakresu zawieranych umów zleceń,

r)        prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług tj. wystawianie faktur VAT, prowadzenie rejestru sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji cząstkowych VAT oraz JPK.

s)      prowadzenie ewidencji odzieży ochronnej pracowników,

t)        zastępstwo głównego księgowego podczas jego absencji w pracy.

2.       Wymagania niezbędne:

a)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      nieposzlakowana opinia,

d)      niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

e)      kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu: kodeksu pracy, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,  rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Kodeksu postępowania administracyjnego,

f)        wykształcenie: minimum średnie ekonomiczne.

3.       Wymagania dodatkowe:

a)      preferowane wykształcenie: wyższe ekonomiczne – specjalność rachunkowość, administracja,

b)      znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office i przeglądarki internetowej,

c)      znajomość programu Płatnik,

d)      umiejętność pracy w programie księgowość budżetowa (m.in. Bestia),

e)      znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podatku dochodowym osób prawnych oraz od osób fizycznych, samorządzie gminnym, oraz ustaw dotyczących przepisów związanych z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci (Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego),

f)        umiejętność stosowania i interpretacji przepisów ustaw i rozporządzeń,

g)      samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

h)      komunikatywność, kultura osobista, empatia, zaangażowanie i asertywność,

i)        umiejętność współpracy w zespole,

j)        odporność na sytuacje stresowe,

k)      rzetelność i obowiązkowość,

l)        umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

m)    staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego na stanowiskach związanych z obsługą finansowo-księgową – minimum 1 rok.

4.       Wymagane dokumenty:

a)                   życiorys (CV) lub kwestionariusz osobowy;

b)                   list motywacyjny;

c)      Oświadczenia:
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

d)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)      kopie  innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i wiedzę;

f)        klauzula zgody  kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Uwaga! Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

5.       Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno (pokój nr 4) lub przesłać pocztą ( decyduje data wpływu dokumentów) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. finansowych” w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godziny: 10:00.

Aplikacje, które wpłyną do GOPS w Kolnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6.        Warunki pracy na stanowisku:

a)       Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;

b)       Praca administracyjno - biurowa;

c)       Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

d)       wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników GOPS w Kolnie,

7.       Informacje dodatkowe:

a)       w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %;

b)       kandydaci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji;

c)       oferty kandydatów złożone po terminie ( liczy się data wpływu do GOPS w Kolnie), w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub nie będące odpowiedzią na ogłoszony nabór nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu;

d)       Dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiści przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru ( za okazaniem dowodu tożsamości) w pokoju nr 11 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie. Po tym czasie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Kolno, 21.08.2019 r.

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kolnie

Krystyna Kajko


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno;

2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz miesiąc po jej zakończeniu/ zatrudnieniu osoby wyłonionej w wyniku naboru ( lub do momentu odbioru dokumentów przez kandydata po zakończonej rekrutacji), a następnie oferty złożone przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. Dane osób, które zostały wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia naboru lub zatrudniania osoby wyłonionej w trakcie naboru – następnie, w przypadku, gdy nie dojdzie do zatrudniania tych osób, ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

5.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8.    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  KOLNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INFORMATYK ( 1 etat)

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE,
UL. SIENKIEWICZA 5, 18-500 KOLNO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
ul. Sienkiewicza 5
18-500 Kolno
woj. podlaskie

NIP: 291-00-65-345
REGON: 450160494

 Dyrektor - Agnieszka Duda

Strona WWW: http://gops.gminakolno.pl

BIP: http://bip.gops.ug.kolno.wrotapodlasia.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy: 7:30 - 15:30

 

Numery telefonów:

Dyrektor

86 278 26 31

FAX

86 278 20 58

Główny księgowy

86 262 30 72

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek energetyczny

Karta Dużej Rodziny

86 278 20 76

Świadczenia wychowawcze

Stypendia szkolne

 

Zespół Interdyscyplinarny

86 262 30 71

Usługi opiekuńcze

Samodzielne stanowisko świadczeń pomocy społecznej

 

86 262 30 70

Pracownicy socjalni – rejony 1,2 i 3

asystent rodziny

86 278 20 72

Pracownicy socjalni – rejony 4 i 5

86 278 20 63

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie jest samorządową jednostką organizacyjną , realizującą zadania pomocy społecznej i podlegającą Radzie Gminy Kolno.

Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie jest czynny w następujących godzinach:

Poniedziałek - Piątek
7.30 — 15.30