OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  KOLNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT DS. FINANSOWYCH – 1 ETAT

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE,
UL. SIENKIEWICZA 5, 18-500 KOLNO

 

1.       Ogólny zakres zadań:

a)      sporządzanie przelewów elektronicznych,

b)      prowadzenie gospodarki finansowo-księgowej (w szczególności dot. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci),

c)      sporządzanie sprawozdań finansowych i statystyki publicznej (w szczególności dot. ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, sprawozdań dot. zatrudnia pracowników do GUS, m.in. Z03, Z06)

d)      sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe (w szczególności dot. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci),

e)      opracowywanie projektu budżetu oraz bieżąca analiza realizacji budżetu,

f)        sporządzanie PK list księgowań dotyczących naliczania wypłat zasiłków,

g)      sporządzanie list płac oraz dokumentacji, obsługa programu Płatnik,

h)      obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, obsługa programu księgowego QNT.

i)        opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora GOPS w Kolnie,

j)        archiwizacja dokumentów i sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem rachunkowym,

k)      prowadzenie rozliczeń związanych z pracami społecznie użytecznymi prowadzonymi na terenie Gminy Kolno,

l)        obsługa kadrowo-płacowa pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie (ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania czasu pracy, prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej, wystawiania zaświadczeń o wysokości zarobków, sporządzaniu listy wynagrodzeń pracowników i PK list wynagrodzeń, sporządzanie dokumentów do ZUS m.in. ZUA, ZZA, ZWUA, DRA, RCA, RZA, RPA, obsługa profilu PUE ZUS, sporządzania kart wynagrodzeń i przygotowywania deklaracji podatkowych za pracowników, przygotowywanie umów zleceń dla zleceniobiorców)

m)    obsługa programu kadrowego Qadr,

n)      odpowiedzialność za bezpieczeństwo przechowywania akt osobowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie,

o)      przestrzeganie przepisów instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

p)      przygotowywanie umów zawieranych z osobami świadczącymi usługi w ramach umów zleceń,

q)      prowadzenie dokumentacji z zakresu zawieranych umów zleceń,

r)        prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług tj. wystawianie faktur VAT, prowadzenie rejestru sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji cząstkowych VAT oraz JPK.

s)      prowadzenie ewidencji odzieży ochronnej pracowników,

t)        zastępstwo głównego księgowego podczas jego absencji w pracy.

2.       Wymagania niezbędne:

a)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      nieposzlakowana opinia,

d)      niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

e)      kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu: kodeksu pracy, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,  rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Kodeksu postępowania administracyjnego,

f)        wykształcenie: minimum średnie ekonomiczne.

3.       Wymagania dodatkowe:

a)      preferowane wykształcenie: wyższe ekonomiczne – specjalność rachunkowość, administracja,

b)      znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office i przeglądarki internetowej,

c)      znajomość programu Płatnik,

d)      umiejętność pracy w programie księgowość budżetowa (m.in. Bestia),

e)      znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, podatku dochodowym osób prawnych oraz od osób fizycznych, samorządzie gminnym, oraz ustaw dotyczących przepisów związanych z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci (Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego),

f)        umiejętność stosowania i interpretacji przepisów ustaw i rozporządzeń,

g)      samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

h)      komunikatywność, kultura osobista, empatia, zaangażowanie i asertywność,

i)        umiejętność współpracy w zespole,

j)        odporność na sytuacje stresowe,

k)      rzetelność i obowiązkowość,

l)        umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

m)    staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego na stanowiskach związanych z obsługą finansowo-księgową – minimum 1 rok.

4.       Wymagane dokumenty:

a)                   życiorys (CV) lub kwestionariusz osobowy;

b)                   list motywacyjny;

c)      Oświadczenia:
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

d)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

e)      kopie  innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i wiedzę;

f)        klauzula zgody  kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji w brzmieniu: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Uwaga! Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

5.       Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno (pokój nr 4) lub przesłać pocztą ( decyduje data wpływu dokumentów) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. finansowych” w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godziny: 10:00.

Aplikacje, które wpłyną do GOPS w Kolnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6.        Warunki pracy na stanowisku:

a)       Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;

b)       Praca administracyjno - biurowa;

c)       Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,

d)       wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania pracowników GOPS w Kolnie,

7.       Informacje dodatkowe:

a)       w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6 %;

b)       kandydaci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji;

c)       oferty kandydatów złożone po terminie ( liczy się data wpływu do GOPS w Kolnie), w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub nie będące odpowiedzią na ogłoszony nabór nie będą uwzględniane w prowadzonym postępowaniu;

d)       Dokumenty aplikacyjne kandydatów mogą być odbierane osobiści przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru ( za okazaniem dowodu tożsamości) w pokoju nr 11 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie. Po tym czasie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Kolno, 21.08.2019 r.

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kolnie

Krystyna Kajko


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno;

2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4.    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz miesiąc po jej zakończeniu/ zatrudnieniu osoby wyłonionej w wyniku naboru ( lub do momentu odbioru dokumentów przez kandydata po zakończonej rekrutacji), a następnie oferty złożone przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. Dane osób, które zostały wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia naboru lub zatrudniania osoby wyłonionej w trakcie naboru – następnie, w przypadku, gdy nie dojdzie do zatrudniania tych osób, ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

5.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8.    Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.